Seznam vprašanj

Pozdravljena!

Z izrednim vpisom na višjo šolo si pridobila status študenta in posledično ti kljub izrednemu vpisu pripadajo popolnoma enake pravice, kor pripadajo redno vpisanim študentom. Ena izmed predmetnih pravic je tudi pravica do dela preko študentske napotnice.

Pogoje, ki jih mora izpolnjevati oseba, da lahko dela preko študentske napotnice, določa Pravilnik o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje, ki v 18. členu določa naslednje:


18. člen Pravilnika o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje (splošni pogoji)

/.../
(4) Agencija lahko posreduje delo za dijake in študente le za:
-        osebe s statusom dijaka v Republiki Sloveniji, ki so že dopolnili 15 let,
-        osebe s statusom študenta v Republiki Sloveniji,
-        osebe s statusom udeležencev izobraževanja odraslih, ki so mlajši od 26 let in se izobražujejo po javno veljavnih programih osnovnega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja.
/.../


Kot lahko razbereš iz citiranega, je bistveni pogoj za opravljanje dela preko študentske napotnice obstoj veljavnega statusa študenta. Slednjega si pridobila z vpisom na višjo šolo.

Zgoraj navedeni pravilnik v svojih določbah nikjer ne določa starostnega pogoja. Posledično lahko delo preko študentske napotnice opravljajo tudi osebe, ki so starejše od 26. leta, v kolikor imajo veljaven status študenta.

Skladno z vsem navedenim ti še vedno lahko opravljaš delo preko študentske napotnice. Prav tako ti še vedno pripada t.i. študentska olajšava (posebna osebna olajšava) in posledično se ti akontacija dohodnine ne bo odvajala (v kolikor posamezno nakazilo ne preseže 400 EUR).

Lep pozdrav

Lenart

Pozdravljena!

Ker tvoje vprašanje zajema več vprašanj, bom odgovor zaradi večje preglednosti razdelil na dva različna sklopa.

SPLOŠNO O AVTORSKI POGODBI
Avtorska pogodba je primarno urejena v Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP),subsidiarno pa tudi v Obligacijskem zakoniku (OZ). ZASP določa, da se z avtorsko pogodbo avtor zaveže ustvariti določeno delo in ga izročiti naročniku. Skladno z navedenim naj te tako opozorim, da avtorska pogodba ni primerna za vse tipe del, temveč pride v poštev le v primerih, ko delo zajema neko avtorsko kreacijo (npr. izdelavo slike, poročila, itd.). Vsekakor pa avtorska pogodba ni primerna, ko gre za opravljanje nekega fizičnega dela (npr. delo v proizvodnji). Za opravljanje takšnih del je predvidena podjemna pogodba.

Podobno, kot pri delu preko študentske napotnice, je potrebno tudi pri opravljanju dela preko avtorske pogodbe plačati določene prispevke. Višina slednjih se razlikuje od študentskega dela. Razliko si lahko podrobneje ogledaš v tabeli, ki smo jo pripravili na spletni strani Zavoda Študentska svetovalnica.

Zanimalo te je predvsem kako se ti v primeru dela preko avtorske pogodbe upošteva pokojninska doba. Za mesec dni delovne dobe morajo osebe, ki delo opravljajo preko avtorske pogodbe, zaslužiti honorar v višini minimalne plače. V kolikor tvoje plačilo ne doseže višine minimalne plače, se ti delovna doba ne prizna, kljub odvedenemu prispevku za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (povedano nekoliko drugače, priznajo se ti lahko zgolj polni meseci in ne tudi sorazmerni del).
Kot si navedla tudi že sama, se skladno z novo ureditvijo študentskega dela, tudi pri opravljanju dela preko študentske napotnice odvede prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Za razliko od dela preko avtorske pogodbe, se osebi, ki delo opravlja preko študentske napotnice, prizna mesec delovne dobe, ko zasluži 60% minimalne plače.

Navedla si tudi, da naj oseba, ki opravlja delo preko avtorske pogodbe, ne bi bila upravičena do koriščenja t.i. študentskih pravic in ugodnosti (npr. boni, štipendija, subvencioniran prevoz, itd.). Slednje ne drži. Zakon o visokem šolstvu (ZVis) v 69. členu jasno določa, da navedene pravice ne gredo osebi, ki je v delovnem razmerju:

69. člen ZVis (druge pravice in ugodnosti študentov)

Študenti imajo ne glede na to, ali se študij izvaja kot redni ali izredni, pravico do zdravstvenega varstva in drugih ugodnosti ter pravic (na primer prehrana, prevozi, štipendiranje) v skladu s posebnimi predpisi, če niso v delovnem razmerju ali prijavljeni kot iskalci zaposlitve.
/.../


Oseba, ki opravlja delo preko avtorske pogodbe, ni v delovnem razmerju. Posledično lahko delo preko avtorske (ali pa podjemne) pogodbe opravljajo tudi osebe s statusom študenta in ob tem zadržijo vse pravice, ki jim pripadajo iz naslova statusa študenta. Študent tako lahko hkrati opravlja delo preko študentske napotnice, kot tudi avtorske pogodbe.

Nekoliko več o avtorski pogodbi si lahko ogledaš tudi v posebnem video prispevku, ki smo ga pripravili v Zavodu Študentska svetovalnica.


DOHODNINA

Področje dohodnine ureja Zakono dohodnini(ZDoh-2). Slednji določa tudi sam postopek izračuna dohodnine, skladno skaterim se v davčno osnovo določene osebe štejejo vsi zaslužki te osebe vpreteklem letu (študentsko delo, delo preko avtorske/podjemne pogodbe,zaposlitev, itd.). Po izračunu davčne osnove se od dobljenega zneska odštejejo olajšave, ki pripadajo določeni osebi.

Osebam, ki opravljajo delo preko študentske napotnice, pripada posebna osebna olajšava oziroma t.i. študentska olajšava v višini 2.477,03 EUR. Omenjena olajšava se prizna zgolj za zaslužke iz naslova študentskega dela, ne pa tudi za zaslužke iz drugih naslovov. Glede na vprašanje, ki si ga postavila, menim, da si najbrž prebrala nekaj v tej zvezi.

Kljub opravljanju dela preko avtorske pogodbe, ti še vedno pripadajo vse ostale olajšave, ki so ti pripadale že do sedaj. Ker nimam dovolj točnih informacij, ti žal ne morem natančneje pojasniti do katerih olajšav si opravičena. Posledično ti tudi ne morem navesti popolnoma točnega zneska, ki ga lahko zaslužiš z delom preko avtorske pogodbe, da ti ne bi bilo potrebno plačati dohodnine.

Naj pa te v tej zvezi opozorim še na dejstvo, da se ob izplačilu dohodka za delo preko avtorske pogodbe vsakič avtomatsko odvede akontacija dohodnine v višini 25%. Glede na tvoje zaslužke v celotnem letu in izračun dohodnine, si lahko na koncu leta upravičena do povračila odvedenega zneska ali pa moraš morebiti še kaj doplačati.

To je zaenkrat vse iz moje strani. Upam, da sem ti podal vsa ustrezna pojasnila. V kolikor pa se ti pojavi še kakšno vprašanje, pa smo ti vedno na voljo.

Lep pozdrav,

Lenart

Vpiši svoje podatke in vprašanje, ki te zanima. Bodi pozoren na pravilen zapis email naslova, saj te v primeru napačnega zapisa ne bomo mogli kontaktirati.

Hvala za tvoje vprašanje! V kratkem vas bo kontaktiral naš sodelavec.

Če ne najdeš svojega vprašanja oz. ti le ta ne zadostuje, klikni na "Ne najdem vprašanja" vpiši email naslov, na katerem te lahko kontaktiramo in nam pošlji vprašanje. Svetovalec ti bo poskušal pomagati.