Seznam vprašanj

Pozdravljena Teja!

Kot si najbrž že seznanjena, področje Zoisovih štipendij urejata Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1) in pa nekoliko bolj podrobno še Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij.

Skladno z zgoraj citiranima predpisoma, mora oseba, ki želi pridobiti Zoisovo štipendijo izpolnjevati splošne in posebne pogoje. Splošni pogoji so:
- državljanstvo,
- starost,
- status dijaka ali študenta ali udeleženca izobraževanja odraslih,
- ustrezna izobraževalna ustanova in izobraževalni program v Sloveniji ali v tujini,
- status glede opravljanja dela oziroma brezposelnosti,
- ni upravičen do štipendij, ki niso združljive s Zoisovo štipendijo.

Posebni pogoji za dodelitev Zoisove štipendije so:
- izkazan vsaj en izjemni dosežek IN hkrati
- ustrezen šolski ali študijski uspeh ali drugo posebno merilo.

Če zgoraj navedene pogoje konkretiziram, je pomembno predvsem, da je povprečje tvojih ocen znaša najmanj 8,5 ter, da imaš izkazan ustrezen izjemen dosežek. Navedla si, da tvoje povprečje znaša 9,0 pri čemer pa še nisi opravljala enega izpita. V kolikor imaš izpolnjene pogoje za napredovanje v višji letnik, ti zadnjega izpita ni potrebno iti delati, saj za pridobitev štipendije ni relevantno ali ima študent opravljene vse izpite ali ne, temveč zgolj dejstvo, da študent izpolnjuje pogoje za napredovanje v višji letnik.

Navedla si tudi, da imaš objavljena dva znanstvena članka, pri čemer pa slednja nista objavljena v sistemu COBISS. Ob tem te moram žal opozoriti na 10. člen Pravilnika o dodeljevanju Zoisovih štipendij, ki določa naslednje:

10. člen (objava znanstvenoraziskovalne naloge ali znanstvenega prispevka)

(1) Kot objava znanstvenoraziskovalne naloge ali znanstvenega prispevka šteje prispevek, vpisan v vzajemno bazo podatkov COBISS najkasneje zadnji dan pred začetkom šolskega ali študijskega leta, za katerega vlagatelj uveljavlja dodelitev ali nadaljnje prejemanje štipendije. Objava mora biti v vzajemni bazi COBISS označena kot znanstvena ali strokovna v skladu s specifikacijo, objavljeno v dokumentu Tipologija dokumentov/del za vodenje bibliografij, kije javno objavljena na spletni stranihttp://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Tipologija_slv.pdf.

(2) Znanstvena objava v zborniku ali strokovni publikaciji se točkuje z 10 točkami, v znanstveni publikaciji pas 15 točkami. Strokovna objava se točkuje s polovico točk znanstvene objave.
Skladno z zgoraj citiranim se za izjemen dosežek štejejo zgolj strokovne objave, ki so ustrezno vnesene tudi v sistemu COBISS. V kolikor tvoja članka temu kriteriju ne ustrezata, se ne moreta šteti za izjemen dosežek.

Navedel sem ti nekaj osnovnih informacij glede postopka pridobitve Zoisove štipendije. V kolikor se ti bo ob prebiranju postavilo še kakšno vprašanje, pa nam lahko zopet pišeš.

Lep pozdrav
Lenart

Pozdravljena!


Glede na dejstvo, da si v letošnjem študijskem letu vpisana v absolventski staž na fakulteti, si se v prvi letnik podiplomskega študija vpisala pred 1. 1. 2014. Slednje je pomembno zaradi ugotavljanja dejstva kateri zakon se uporabi za presojanje tvojega štipendijskega razmerja. V tvojem primeru se tako uporabijo določbe starega Zakon o štipendiranju (ZŠtip).


Stari ZŠtip v svojih določbah vsebuje t.i. zakonsko praznino, saj ne določa, kaj se zgodi v primeru, ko študent do konca absolventskega staža ne opravi vseh študijskih obveznosti. Do slednjega bo prišlo tudi v tvojem primeru. Omenjeno zakonsko praznino je tako napolnilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je dejalo, da se absolventski staž ne šteje kot samostojen letnik. Posledično študent ni dolžan vrniti štipendije, v koliko do izteka absolventskega staža ne opravi vseh študijskih obveznosti.


Skladno z navedenimi informacijami ti štipendije ne bo potrebno vračati. V kolikor pa bi ti morebiti na Javnem skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije vseeno zatrdili, da boš štipendijo morala vračati, pa se zopet obrni na nas, saj razpolagamo tudi z uradnim dopisom s strani ministrstva, ki potrjuje zgoraj navedene informacije.


To je zaenkrat vse iz moje strani. V kolikor pa se ti pojavi še kakšno vprašanje, pa smo ti vedno na voljo.


Lep pozdrav,

Lenart

Pozdravljen!


Glede na dejstvo, da si štipendijo za študij na fakulteti prvič pridobil pred 1. 1. 2014, se za presojanje tvojega štipendijskega razmerja uporabljajo določbe starega Zakona o štipendiranju (ZŠtip). Slednji v 49. členu določa kdaj pride do prenehanja štipendijskega razmerja:


49. člen ZŠtip (prenehanje štipendijskega razmerja)

Štipendijsko razmerje pri državni štipendiji ali Zoisovi štipendiji preneha, če štipendist:
-       po svoji krivdi ne dokonča letnika, za katerega je prejemal štipendijo,
-       sklene pogodbo o zaposlitvi ali se samozaposli,
-       izgubi status dijaka ali študenta, razen če mu je dovoljeno opravljanje učnih oziroma študijskih obveznosti,
-       spremeni izobraževalni program brez soglasja štipenditorja,
-       štipendijo pridobi na podlagi posredovanih neresničnih podatkov,
-       če po enoletnem mirovanju štipendijskega razmerja ne predloži ustreznih dokazil oziroma na podlagi predloženih dokazil ne izpolnjuje pogojev za nadaljnje prejemanje štipendije.

Kot lahko razbereš iz citiranega, ti štipendijsko razmerje v primeru neopravljenega letnika oziroma v primeru prepisa brez soglasja štipenditorja preneha. Posledično lahko pride do dolžnosti vračanja štipendije. Relevantno je ali ti bo uspelo opraviti letnik, ki ga trenutno obiskuješ in za katerega si tudi prejemal štipendijo. V kolikor ti letnika ne bo uspelo uspešno opraviti, bo skladno s 50. členom prišlo do dolžnosti vračila prejete štipendije:


50. člen ZŠtip (vrnitev štipendije)

(1) V primerih iz 49. člena tega zakona je štipendist dolžan vrniti štipenditorju štipendijo za letnik, ki ga ni uspešno zaključil, skupaj z obrestmi, v skladu z zakonom, ki predpisuje obrestno mero zamudnih obresti.

(2) Pristojni center za socialno delo za državno štipendijo oziroma sklad za Zoisovo štipendijo lahko na prošnjo štipendista odloži vračilo štipendije ali dovoli obročno vračanje štipendije za enako dobo, kot je bila doba prejemanja štipendije, če štipendist iz utemeljenih razlogov štipendije ne more vrniti v enkratnem znesku.

(3) Kot utemeljen razlog iz prejšnjega odstavka se šteje dalj časa trajajoča bolezen oziroma poškodba ali starševstvo štipendista, ki je vplivalo na potek študija.

(4) Če se pristojni center za socialno delo oziroma sklad in štipendist ne dogovorita o vračilu štipendije na način, določen v prvem in drugem odstavku tega člena, se dolžni znesek štipendije z dodatki izterja od štipendista skladno s predpisi, ki urejajo izvršbo denarnih terjatev.

V primeru dolžnosti vračanja štipendije, lahko, skladno z zgoraj citiranim členom, skleneš dogovor o obročnem vračanju štipendije oziroma dogovor o odlogu vračila dolga. Slednje urejaš pri svojem štipenditorju, kateremu moraš predložiti ustrezno prošnjo.


To je zaenkrat vse iz moje strani. V kolikor pa se ti pojavi še kakšno vprašanje, pa smo ti vedno na voljo.


Lep pozdrav,

Lenart

Pozdravljena!


Kot si navedla tudi že sama, za presojanje tvojega štipendijskega razmerja velja novi Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1). Slednji v 93. členu določa spremembe, ki vplivajo na štipendijsko razmerje, in hkrati določa dolžnost štipendista, da navedene spremembe sporoči svojemu štipenditorju:


93. člen ZŠtip-1 (spremembe, ki vplivajo na štipendijsko razmerje)

(1) Štipendist je dolžan sporočiti dodeljevalcu štipendije vse spremembe, ki se zgodijo v tekočem šolskem ali študijskem letu in bi lahko vplivale na štipendijsko razmerje v osmih dneh po nastali spremembi ali v osmih dneh od dneva, ko je za spremembo izvedel.

(2) Spremembe, ki vplivajo na štipendijsko razmerje, so:
-        prekinitev ali zaključek izobraževanja,
-        sprememba izobraževalnega programa ali izobraževalne ustanove,
-        okoliščine, zaradi katerih štipendist ne izpolnjuje več pogojev za pridobitev štipendije po tem zakonu oziroma za dodatek za bivanje, za dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami oziroma dodatek za obvezno zdravstveno zavarovanje.

(3) Pred spremembo izobraževalnega programa mora štipendist od dodeljevalca štipendije predhodno pridobiti pisno soglasje, če želi še naprej prejemati štipendijo v novem ali spremenjenem izobraževalnem programu.

(4) O spremembah iz tega člena dodeljevalec štipendije odloči s prvim dnem naslednjega meseca po nastopu spremembe.
/.../

Kot lahko razbereš iz citiranega, moraš pred samim prepisom na drug izobraževalni program pridobiti soglasje svojega štipenditorja. V kolikor slednjega ne pridobiš, štipendije na novem študijskem programu ne boš morala prejemati, prav tako pa boš dolžna vrniti štipendijo, ki jo prejemaš v letošnjem študijskem letu (seveda ob predpostavki, da ne izpolniš vseh potrebnih študijskih obveznosti za vpis v višji letnik).


Pridobitev soglasja s strani štipenditorja vsekakor ni nemogoča. Ker pa celoten postopek zahteva svoj čas, ti vsekakor predlagam, da svojega štipenditorja čimprej obvestiš o nameravanem prepisu in ga zaprosiš za izdajo soglasja.


V kolikor ti štipenditor ne bo izdal soglasja k prepisu, prepis seveda še vedno lahko opraviš. Vendar pa še enkrat poudarjam, da v tem primeru na novem študijskem programu ne boš upravičena do nadaljnjega prejemanja štipendije. Prav tako moraš v tem primeru v letošnjem študijskem letu izpolniti potrebne študijske obveznosti za vpis v višji letnik, saj se bo v nasprotnem primeru štelo, da letnika nisi uspešno opravila (zaradi prepisa ga namreč ne boš več imela možnost opravljati) in posledično boš dolžna vrniti štipendijo, ki jo prejemaš v letošnjem študijskem letu.


Kot pa sem že pojasnil, je pridobitev soglasja s strani štipenditorja vsekakor možna. V primeru, da ti štipenditor izda ustrezno soglasje in opraviš prepis, ti bo štipendija v prihodnje mirovala. Slednje določa 95. člen ZŠtip-1:


95. člen ZŠtip-1 (mirovanje štipendijskega razmerja)

(1) Štipendijsko razmerje miruje, štipendija pa se štipendistu ne izplačuje, če:
-        ponavlja isti letnik ali ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik istega izobraževalnega programa na isti ravni izobraževanja, za katerega je pridobil štipendijo, razen v primerih iz prvega odstavka 87. člena tega zakona,
-        izgubi status dijaka ali študenta in mu je dovoljeno opravljanje učnih ali študijskih obveznosti,
-        štipendist ne vloži vloge za nadaljnje prejemanje državne ali Zoisove štipendije najkasneje zadnji mesec tekočega šolskega ali študijskega leta za naslednje šolsko ali študijsko leto,
-        štipendist ne vloži vloge za nadaljnje prejemanje drugih, v tem zakonu urejenih štipendij, v roku, kot ga določa javni razpis ali pogodba o štipendiranju,
-        dohodek na družinskega člana štipendista, ki prejema državno štipendijo, presega cenzus za dodelitev štipendije,
-        štipendist, ki prejema Zoisovo štipendijo, ni izpolnil pogojev iz 23. člena tega zakona, razen če pogojev ni izpolnil zaradi opravičljivih razlogov iz prvega odstavka 87. člena tega zakona,
-        štipendist, ki po predhodnem soglasju dodeljevalca štipendije spremeni izobraževalni program, opravlja letnike, za katere je že prejemal štipendijo,
/.../

Štipendist lahko štipendijo za določen letnik prejme zgolj enkrat. Ker si štipendijo za prvi in drugi letnik že prejela oziroma jo še prejemaš, do prejema štipendije v prvih dveh letnikih na novem študijskem programu ne boš upravičena. Vsekakor pa boš slednjo lahko zopet pridobila v tretjem letniku (seveda ob predpostavki, da boš izpolnjevala pogoje za pridobitev štipendije).


Torej če na kratko povzamem vse navedeno, ti predlagam, da svojega štipenditorja čimprej zaprosiš za izdajo soglasja. Štipenditor ti bo lahko nato podal tudi nekoliko natančnejše informacije glede urejanja tvojega štipendijskega razmerja.


Lep pozdrav,

Lenart

Vpiši svoje podatke in vprašanje, ki te zanima. Bodi pozoren na pravilen zapis email naslova, saj te v primeru napačnega zapisa ne bomo mogli kontaktirati.

Hvala za tvoje vprašanje! V kratkem vas bo kontaktiral naš sodelavec.

Če ne najdeš svojega vprašanja oz. ti le ta ne zadostuje, klikni na "Ne najdem vprašanja" vpiši email naslov, na katerem te lahko kontaktiramo in nam pošlji vprašanje. Svetovalec ti bo poskušal pomagati.