Seznam vprašanj

Pozdravljena,

po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je si v primeru obstoja zunajzakonske skupnosti(za katero je pogoj skupno prebivališče) zavarovana preko zunajzakonskega partnerja.

Pogoj za zavarovanje preko zunajzakonskega partnerja je:

a) obstoj vsaj dvoletnega skupnega prebivanja

b) ali skupen otrok.


Do rojstva otroka pa se ne more šteti, da med vama obstoji zunajzakonska skupnost, ki bi bila relevantna za določitev zavezanca za plačilo omenjenega prispevka - skupno življenje bo namreč krajše, kot dve leti. To pomeni, da si še vedno lahko zavarovana kot družinski član preko očeta, ne glede na začasno prebivališče na drugem naslovu.

Po poteku statusa študenta si moraš zdravstveno zavarovanje urediti samostojno (z zaposlitvijo, preko partnerja po rojstvu otroka, prej lahko tudi s samostojno prijavo in plačilom prispevka). V primeru, da boš zavarovana preko partnerja, si le obvezno zdravstveno zavarovana, v izogib doplačilom za zdravstvene storitve (zneski so pogosto visoki) je priporočljivo skleniti tudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Otroku pa bo obvezno zdravstveno zavarovanje krilo polno vrednost zdravstvenih storitev (dopolnilno zavarovanje zanj ni potrebno).

V vprašanju omenjaš potek statusa študenta (predvidevam, da na visokošolskem zavodu). Naj omenim, da imaš v primeru rojstva v času študija, kot mati pravicodo podaljšanja statusa študenta za eno leto - to določa Zakono visokem šolstvu v zadnjem odstavku 70. člena:

70. člen
/.../
Študentke matere, ki v času študija rodijo, imajo pravico do podaljšanjaštudentskega statusa za eno leto za vsakega živo rojenega otroka.

Če se ti postavi vprašanje v zvezi s statusom študenta, ali imaš še kakšno drugo vprašanje, smo ti na voljo. Prav tako se lahko obrneš na nas za pomoč pri uveljavljanju pravic (otroški dodatek, pomoč ob rojstvu otroka, starševski dodatek, starševsko nadomestilo...), ki vama bodo pripadale s partnerjem kot staršema.

Lep pozdrav

Anže Skodlar

Pozdravljena!

Najprej bi ti želel izreči iskrene čestitke za veselo pričakovanje. Kot bodoči mamici, ti pripada več pravic in dodatkov, ki ti jih bom po vrsti navedel v nadaljevanju.

1. DODATNO ŠTUDIJSKO LETO

Skladno s 70. členom Zakon o visokem šolstvu (ZVis), imajo študentke matere, ki v času študija rodijo, pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živo rojenega otroka. Ta pravica bi pripadala tudi tebi, vendar kot si sama navedla imaš rok poroda šele v mesecu oktobru, takrat pa ti bo status študenta že potekel.

Vsebuje pa 70. člena ZVis-a še eno možnost, ki bi lahko prišla v poštev zate:

70. člen ZVis (prenehanje statusa študenta)

/.../
V primerih iz druge, četrte, sedme in osme alinee prvega odstavka ter drugega odstavka tega člena se študentu iz upravičenih razlogov status študenta lahko tudi podaljša, vendar največ za eno leto.
/.../

Še podrobneje to ureja Statut Univerze v Ljubljani v 239. členu:

239. člen Statuta UL

/.../
V primerih, ko zakon tako določa, se študentu iz upravičenih razlogov status študenta lahko tudi podaljša, vendar največ za eno leto.

O podaljšanju statusa iz upravičenih razlogov, kot so npr.: daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, poseben status študenta, odloča komisija za študijske zadeve članice ali drug organ, določen s pravili članice.
/.../

Skladno z citiranim ti tako predlagam, da, v kolikor bi to seveda želela, pred zaključkom študijskega leta na komisijo za študijske zadeve nasloviš prošnjo za podaljšanje absolventskega staža. Uspeha ti žal pri tem ne morem zagotoviti, vendar vsekakor predlagam, da poskusiš.


2. OTROŠKI DODATEK

Otroški dodatek je od 1.1.2012 urejen v dveh zakonih in sicer v Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) in Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1). Pravico do otroškega dodatka ima eden od staršev oziroma druga oseba za otroka s prijavljenim prebivališčem v Republiki Sloveniji, do 18. leta starosti otroka, če izpolnjuje tudi druge pogoje po zakonu, ki ureja družinske prejemke.

Pravica do otroškega se dodeli glede na povprečni mesečni dohodek na družinskega člana. Poleg tvojih dohodkov in določenih oblik premoženja se pri izračunu upoštevajo tudi dohodki in premoženje tvojega partnerja in morebitnih preostalih otrok.

Seznam dohodkov, ki se upoštevajo, najdemo v 12. členu ZUPJS. Najpogostejši pa so naslednji: obdavčljivi dohodki po zakoni, ki ureja dohodnino, ki niso oproščeni plačila dohodnine (sem spada tudi študentsko delo!), preživnina, nadomestilo preživnine in drugi prejemki, prejeti na podlagi kritja življenjskih stroškov do določene višine, starševski dodatek (brez dodatkov), otroški dodatek, denarna socialna pomoč (razen izredna denarna socialna pomoč), državne štipendije (zmanjšane za znesek, ki je enak dodatku za bivanje, dodatku za učni uspeh in dodatku za štipendiste s posebnimi potrebami), dediščine.

Poleg teh dohodkov, se v materialni položaj družine pod določenimi pogoji, šteje tudi naslednje premoženje (17. in 19. člen ZUPJS): nepremično premoženje, osebna in druga vozila, vodna plovila, lastninski delež gospodarskih družb in zadrug, vrednostni papirji, denar na računu, hranilne vloge in druga denarna sredstva po izjavi posameznika, drugo premoženje.

18. člen ZUPJS natančno določa kdaj se to premoženje ne upošteva v materialni položaj družine. Priporočam ti, da si ta člen natančno prebereš. Med drugimi npr. določa, da se stanovanje, v katerem oseba dejansko prebiva, do vrednosti primernega stanovanja ne upošteva. Tudi avtomobil do vrednosti 28-kratnika osnovnega zneska minimalnega dohodka se ne upošteva, itd.

Višina otroškega dodatka je odvisna od tega v kateri dohodkovni razred pade družina glede na njihov povprečni mesečni dohodek na družinskega člana. Koliko znaša otroški dodatek mesečno za posamezen dohodkovni razred si lahko ogledaš na tej povezavi.

 Pravica do otroškega dodatka se uveljavlja v 30 dneh po rojstvu otroka in se prizna z mesecem otrokovega rojstva. Če se uveljavlja po tem roku, se prizna s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi zahtevka. Pravica do otroškega dodatka se prizna za dobo največ enega leta. Pravica preneha s prvim dnem naslednjega meseca, ko niso več izpolnjeni pogoji. Novo vlogo za priznanje pravice do otroškega dodatka je treba vložiti v mesecu, v katerem se izteče pravica do otroškega dodatka, kar je razvidno iz izreka odločbe o pravici do otroškega dodatka.

Pravico do otroškega dodatka se uveljavlja ne enotni Vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki jo najdeš na tej povezavi. Vložiš jo lahko osebno, na centru za socialno delo v kraju tvojega bivališča ali pa jo pošlješ po navadni pošti (priporočeno!) ali elektronski pošti prek portala e-uprava.

Želel bi te še opozoriti na tri zadeve:

1. Če uveljavljaš pravico do otroškega dodatka za svojega otroka v roku 90 dni po otrokovem rojstvu, boš otroški dodatek prejemala od otrokovega rojstva naprej, če pa boš ta rok zamudila, pa se ti bo pravica priznala s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi zahtevka.

2. Odločbo, ki jo boš prejela, si pozorno preberi, saj je iz nje razvidno koliko časa traja pravica, kdaj preneha, kolikšna je njena višina in ali je potrebno poslati še kakšno dokazilo.

3. Upravičenec do otroškega dodatka mora centru za socialno delo v osmih dneh od dne, ko je sprememba nastala ali je zanjo izvedel, sporočiti vsa dejstva, okoliščine in vse spremembe, ki vplivajo na upravičenost do otroškega dodatka, njegovo višino ali obdobje prejemanja. Te spremembe so: sprememba števila oseb, sprememba vzgojno-izobraževalnega oziroma visokošolskega zavoda, sprememba statusa študenta, dijaka, učenca, sprememba kraja stalnega bivališča, izguba ali začetek prejemanja dohodka iz dela.


3. STARŠEVSKI DODATEK

Starševski dodatek je denarna pomoč staršem, kadar po rojstvu otroka niso upravičeni do starševskega nadomestila po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1).

Mati ima pravico do starševskega dodatka 77 dni od rojstva otroka, če imata mati in otrok stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in če mati in otrok dejansko živita v Republiki Sloveniji. Oče ima v obdobju 77 dni od rojstva otroka pravico pod enakimi pogoji kot mati, če mati zapusti otroka, trajno ali začasno ni sposobna za nego in varstvo otroka (na podlagi mnenja zdravnika) ali če mati otroka umre (v tem primeru se pravica skrajša za toliko dni, kolikor je otrok star, ko oče pridobi pravico do starševskega dodatka in za toliko dni, kolikor je mati pravico že izrabila).

Po 77. dnevu od rojstva otroka pa ima pravico do starševskega dodatka smiselno pod enakimi pogoji eden od staršev, o čemer se starša pisno dogovorita že pred uveljavljanjem pravice do starševskega dodatka.

Pravice do starševskega dodatka nima:

 • oče, mati ali druga oseba, ki prejema nadomestilo plače po ZSDP-1 oziroma drugih zakonih, delno plačilo za izgubljeni dohodek po tem zakonu ali plačilo prispevkov za socialno varnost v primeru štirih ali več otrok

 • otrokova mati ali oče, katere zakonec,zunajzakonski partner ali partner registrirane istospolne partnerske skupnosti prejema nadomestilo za nego in varstvo otroka plačilo prispevkov za socialno varnost zaradi pravice do dela s krajšim delovnim časom od polnega zaradi starševstva, plačilo prispevkov za socialno varnost v primeru štirih ali več otrok ali delno plačilo za izgubljeni dohodek po tem zakonu za istega otroka za istega otroka.

Pravica v polnem obsegu traja 365 dni od rojstva otroka. Starševski dodatek se lahko v določenih primerih tudi podaljša.

Center za socialno delo upravičence do starševskega dodatka prijavi v pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Starševski dodatek znaša 252,04 EUR mesečno.

Pravice uveljavljaš na CSD-ju, ki je krajevno pristojen glede na materino stalno oziroma začasno prebivališče. Mati uveljavlja pravico 30 dni pred predvidenim datumom poroda, najkasneje pa 30 dni po rojstvu otroka, da pridobi pravico z dnem rojstva otroka, torej v celotnem trajanju 365 dni (če uveljavlja pravico po tem roku, se pravica prizna z dnem vložitve vloge). Oče uveljavlja pravico najkasneje 30 dni po nastanku dogodka, ki je razlog za pridobitev pravice. Druga oseba uveljavlja pravico kadarkoli do 365 dni starosti otroka.

Pri uveljavljanju pravice do starševskega dodatka moraš biti pozorna:

1. z vlogo za uveljavitev pravice do starševskega dodatka lahko hkrati uveljavljate tudi pravico do pomoči ob rojstvu otroka

2. ker se pravica do starševskega dodatka pridobi šele po rojstvu otroka, morate o rojstvu otroka obvestiti center za socialno delo (lahko predložite tudi obvestilo porodnišnice o rojstvu otroka oziroma rojstni list otrok).


4. POMOČ OB ROJSTVU OTROKA

Pomoč ob rojstvu otroka je enkratni denarni prejemek v višini 280 EUR, namenjen nakupu opreme za novorojenca.

Pravico do pomoči ob rojstvu otroka ima mati ali oče s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki dejansko živita v Republiki Sloveniji. Pod enakimi pogoji lahko pravico uveljavlja tudi druga oseba in posvojitelji, če te pravice ni uveljavil eden od staršev otroka. Rejniki nimajo pravice do pomoči ob rojstvu otroka.

Hkrati je za pridobitev pomoči ob rojstvu otroka predviden še pogoj izpolnjevanja premoženjskega cenzusa. Slednji znaša 64 % povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana oz. 643,46 evra na družinskega člana.

Pravico uveljavljata mati ali oče pri CSD-ju, ki je krajevno pristojen glede na materino stalno oziroma začasno prebivališče ali na sedežu njenega delodajalca oziroma dejavnosti če nima niti stalnega, niti začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji ali glede na kraj rojstva otroka.

Pravico uveljavlja eden od staršev največ 60 dni pred predvidenim datumom poroda oziroma najkasneje 60 dni po rojstvu otroka. Po tem roku pravice ni več mogoče uveljaviti.

Pravico do pomoči ob rojstvu otroka je mogoče uveljavljati hkrati z vlogo za uveljavitev pravice do materinskega dopusta ali z vlogo za uveljavitev pravice do starševskega dodatka, v rokih, ki veljajo za uveljavljanje posamezne pravice, vendar najkasneje 60 dni po rojstvu otroka. Mati ali oče lahko uveljavljata pravico do pomoči ob rojstvu otroka pred rojstvom otroka tudi za več pričakovanih otrok.


5. POMOČ OB ROJSTVU OTROKA, KI JO DODELI OBČINA

Pomoči ob rojstvu otroka, ki jo podeli center za socialno delo, ne smemo zamenjevati s pomočjo ob rojstvu otroka, ki jo dodeli občina. Pomoč, ki jo podeli občina, je enkratna denarna pomoč novorojenemu otroku, s katero se družini zagotovijo dodatna denarna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka. Običajno se dodeli ne glede na dohodek občanov, nekatere občino pa to pomoč nudijo le socialno ogroženim družinam. Običajno občine ne obveščajo posebej o vlaganju vloge za dodelitev, razen nekaterih, ki so povezane s patronažno službo ali pa kar sami oddajo čestitko župana.


6. PRIJAVA NA ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE

Najprej bi te opozoril na dejstvo, da status študenta ni združljiv s statusom brezposelne osebe. Posledično to pomeni, da se v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje ne moreš prijaviti dokler imaš status študenta. Po izgubi statusa študenta pa se lahko prosto prijaviš na zavod. O samem načinu vpisa in prilagojenih pogojih glede na tvoje stanje (nosečnost) se boš lahko dogovorila z osebnim referentom, ki ti bo dodeljen hkrati s prijavo na zavod.


*7. DENARNA SOCIALNA POMOČ

Do denarne socialne pomoči so upravičene osebe, ki zase in za svoje družinske člane ne morejo zagotoviti sredstev v višini minimalnega dohodka iz razlogov, na katere ne morejo vplivati. V kolikor te bo področje denarnih socialnih pomoči še podrobneje zanimalo, nas lahko dodatno vprašaš.


To je zaenkrat vse iz moje strani. Upam, da mi je uspelo razumljivo razložiti vse pravice, ki ti pripadajo. Če pa se ti bo pojavilo še kakšno vprašanje, pa smo ti vedno na voljo.


Lep pozdrav,

Lenart

Vpiši svoje podatke in vprašanje, ki te zanima. Bodi pozoren na pravilen zapis email naslova, saj te v primeru napačnega zapisa ne bomo mogli kontaktirati.

Hvala za tvoje vprašanje! V kratkem vas bo kontaktiral naš sodelavec.

Če ne najdeš svojega vprašanja oz. ti le ta ne zadostuje, klikni na "Ne najdem vprašanja" vpiši email naslov, na katerem te lahko kontaktiramo in nam pošlji vprašanje. Svetovalec ti bo poskušal pomagati.