Seznam vprašanj

Pozdravljena Nina,

pravice in obveznosti, ki jih imajo osebe s statusom študenta na visokošolskih zavodih ureja Zakon o visokem šolstvu (ZviS), za fakultete članice Univerze v Ljubljani, Statut Univerze v Ljubljani (Statut UL) in pravilniki fakultet.

Skladno s tretjo alinejo prvega odstavka 66. člena ZViS imajo Študenti pravico do vpisa in izobraževanja pod enakimi, z zakonom, statutom in študijskim programom določenimi pogoji ter se pri tem lahko izobražujejo po več študijskih programih (vzporedno izobraževanje), po interdisciplinarnih ali po individualnih študijskih programih, ki jih izvaja eden ali več visokošolskih zavodov.

Za vzporedni študij gre samo takrat, ko je študent vpisan na dva študijska programa na isti stopnji študija. Če pa si vpisana na prvi stopnji na določen študijski program in na drugi stopnji na določen študijski program, pa ne gre za vzporedni študij. 

Sedmi odstavek 14. člena Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu določa (Pravilnik) določa, da se diplomanti in študenti, ki bodo diplomirali v tekočem študijskem letu, za redni študij lahko prijavijo le na mesta za diplomante.

To pomeni, da če se želiš vpisati na redna prosta mesta na dodiplomski študij, seveda potem, ko si že dokončala en dodiplomski študij, se lahko vpišeš samo na mesta za diplomante. Če se boš vpisala hkrati tudi na magistrski program, ne gre za vzporedni študij, ampak za dva ločena študija na dveh ločenih študijskih stopnjah.

To pomeni, da se lahko kot diplomantka prijaviš na prosta redna mesta za študij diplomantov na dodiplomski stopnji in se hkrati vpišeš tudi na magistrski program.

Če imaš še kakšno vprašanje, ti bomo z veseljem odgovorili.

Lep pozdrav

Matija Dušak

Pozdravljena!

Področje visokošolskega študija na fakultetah ureja Zakon o visokem šolstvu (ZVis). Slednji v svojih določbah postavlja splošno pravilo, da je študent lahko istočasno vpisan zgolj na en študijski program. Posledično se študent, ki že obiskuje dodiplomski ali pa podiplomski študij (redno ali pa izredno) ne more hkrati vpisati še na en študijski program (redno ali pa izredno).

Zgoraj navedeno pravilo pa ima eno izjemo. Slednje predstavlja vzporedni študij na dveh študijskih programih, ki ga ZVis omenja v 66. členu:

66. člen ZVis (pravice in dolžnosti študentov)

Študenti imajo pravico do vpisa in izobraževanja pod enakimi, z zakonom, statutom in študijskim programom določenimi pogoji. Pri tem:
/.../
- se lahko izobražujejo po več študijskih programih (vzporedno izobraževanje), po interdisciplinarnih ali po individualnih študijskih programih, ki jih izvaja eden ali več visokošolskih zavodov,
/.../

ZVis natančnejših določb glede vzporednega vpisa ne vsebuje, temveč ureditev tega področja prepušča posameznim univerzam. Univerza v Ljubljani tako vzporedni študij ureja v 190. in 191. členu Statuta Univerze v Ljubljani (statut UL):

190. člen Statut UL

Vzporedni študij je študij po ločenih programih univerze. Študent, ki uspešno opravi obveznosti po vseh študijskih programih, dobi ločene diplome za vsakega od vzporednih študijskih programov.

Študent se lahko po uspešno opravljenem prvem letniku študija vzporedno vpiše v drug študijski program, če izpolnjuje pogoje za vpis.

191. člen Statut UL

Študent, ki želi študirati vzporedno, svoji prošnji priloži potrdilo o opravljenih obveznostih za vpis v višji letnik visokošolskega zavoda, na katerem je že vpisan, ter soglasje pristojnega organa tega zavoda za vzporedni študij.

Članice s svojimi pravili določijo kriterije za izbiro v primeru omejitve vpisa v vzporedni študij.

Iz zgoraj citiranih členov je moč razbrati naslednje pogoje, ki jih mora izpolnjevati študent, da se lahko vpiše na vzporedni študij:

- uspešno opravljen prvi letnik,

- opravljeni pogoji za napredovanje v višji letnik,

- izpolnjevanje pogojev za vpis v drug študijski program in

- soglasje visokošolskega zavoda, na katerem je študent že vpisan.


Študent, ki izpolnjuje zgoraj navedene pogoje, se lahko vpiše vzporedni še na en študijski program, v kolikor so na študijskem programu razpisana vpisna mesta za vzporedni študij. Drugih možnosti za hkraten študij na dveh študijskih programih žal ni. Naj ob tem opozorim predvsem še na pridobitev soglasja visokošolskega zavoda, na katerem je študent že vpisan. Visokošolski zavodi omenjenega soglasja pogosto ne želijo dati v primeru, ko je študent že vpisan v zadnji letnik študija oziroma že koristi absolventski staž (pri čemer samo koriščenje absolventskega staža prav nič ne vpliva na možnost vzporednega vpisa). Vendar pa slednje ne drži za vse fakultete, zato ti priporočam, da se obrneš na referat vaše fakultete in se pozanimaš kako je slednje urejeno pri vas.


Kot navedeno že zgoraj, drugih možnosti za hkraten študij na dveh študijskih programih žal ni. V kolikor pa bi se vseeno želela vpisati na še en študijski program, lahko slednje storiš po že uspešno zaključenem trenutnem študiju na dodiplomski stopnji. V tem primeru gre za t.i. študij diplomantov oziroma zaporedni študij. V tem primer se študent, ki je že uspešno zaključil en dodiplomski študij lahko še enkrat vpiše na drug dodiplomski študij. Za ta primer so predvidena posebna vpisna mesta za diplomante, pri čemer so predvidena tudi redna vpisna mesta. V kolikor določen študijski program nima predvidenih vpisnih mest za diplomante, pa se takšen študent lahko vpiše tudi na mesta predvidena za izredni študij, vendar je študij tudi v tem primeru razumljivo plačljiv.


Naj vse navedeno na kratko povzamem. V kolikor bi se želela na drug dodiplomski študijski program vpisati že tekom študija na sedanjem dodiplomskem študiju, je edina možnost vzporedni študij. Ob tem moraš izpolnjevati vse zgoraj opisane pogoje. Če pa bi se želela na drug dodiplomski študijski program vpisati po že uspešno zaključenem sedanjem dodiplomskem študiju, pa se lahko vpišeš kot diplomantka (vpisna mesta za diplomante) ali pa kot izredna študentka (vpisna mesta za izredni študij).

To je zaenkrat vse iz moje strani. V kolikor pa se ti pojavi še kakšno vprašanje, pa smo ti vedno na voljo.

Lep pozdrav,

Lenart

Pozdravljena!

Naj te najprej opozorim, da je ključno razlikovati med pojmoma prepis med študijskimi programi in pa prehod med študijskimi programi. V primeru prepisa se študent izpiše iz trenutnega študijskega programa in se vpiše v prvi letnik novega študijskega programa, pri čemer se mu ob tem ne priznajo že morebitne prej opravljene študijskega obveznosti (študij pričneš od začetka). Pri prehodu pa se študent prav tako izpiše iz sedanjega študijskega programa in se vpiše v višji letnik študija (drugi ali višji) na drugem študijskem programu, pri čemer se mu prizna določen del že prej opravljenih študijskih obveznosti. Priznavanje že prej opravljenih študijskih obveznosti je dejansko tudi bistveni pogoj, da študent sploh lahko opravi prehod, sej velja, da se mora študentu pri obveznih predmetih na drugem študijskem programu priznati najmanj polovica ECTS točk. Prehod je glede na navedeno tako v praksi možen le med sorodnimi študijskimi programi.

Glede na dejstvo, da sta si študija na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in pa na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru precej sorodna, bi v tvojem primeru bilo najbolj smiselno, da opraviš prehod, saj boš v primeru prepisa morala študij pričeti od začetka. V Razpisu za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2016/2017 je med drugim tudi navedeno, da Ekonomsko-poslovna fakulteta v Mariboru razpisuje številna redna in izredna vpisna mesta po merilih za prehode za prehod v drugi ali pa tretji letnik. Študij na novi fakulteti bi tako lahko v najboljšem primeru nadaljevala celo v tretjem letniku ali pa vsaj v drugem (možen je tudi prehod v isti letnik, z izjemo prvega letnika).

Vpis po merilih za prehode praviloma poteka  prvih dveh tednih meseca septembra. V tem času moraš preko spletnega portala eVŠ oddati prijavo za prehod.

V kolikor se odločiš za prehod, ti predlagam, da čimprej stopiš v kontakt z Ekonomsko-poslovno fakulteto v Mariboru in se pozanimaš kolikšen del že opravljenih študijskih obveznosti bi ti priznali ter v kateri letnik se lahko vpišeš (drugi ali tretji).

To je zaenkrat vse iz moje strani. Če pa se ti bo pojavilo še kakšno vprašanje, pa smo ti vedno na voljo.

Lep pozdrav

Lenart

Pozdravljena!

Študent, ki želi opraviti prepis, se mora pred vpisom na nov študijski program izpisati iz prvotnega študija. Slednje je potrebno storiti pred "dejanskim" (fizičnim) vpisom na nov študijski program in ne že pred oddajo prijave za vpis. Ker študent ob izpisu iz fakultete izgubi status študenta in posledično tudi vse pravice in ugodnosti, ki mu sicer pripadajo na podlagi statusa študenta, je bistveno, da se iz svoje sedanje fakultete izpišeš TIK PRED dejanskim vpisom na novo fakulteto (npr. en dan prej ali pa celo isti dan).

Kot sem že navedel, boš ob izpisu iz fakultete izgubila vse pravice in ugodnosti iz naslova statusa študenta. V tej zvezi bi te opozoril predvsem na pomembnost, da si urediš obvezno in, v kolikor želiš, tudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Obvezno zdravstveno zavarovanje urediš na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Dopolnilno pa pri eni izmed zasebnih zavarovalnica (npr. Triglav, Vzajemna, itd.), ki to obliko zavarovanja ponujajo.

Naj te opozorim še, da, v kolikor opravljaš prepis znotraj Univerze v Ljubljani, načeloma lahko naknadno predložiš izpisnico (1. oktobra) in tako status študenta zadržiš do zaključka študijskega leta. Ker pa slednjega ne dopuščajo prav vse fakultete, ti v tem primeru predlagam, da se na svoji "novi" fakulteti pozanimaš o svojih možnostih.

Lep pozdrav

Lenart

Pozdravljen,

področje visokega šolstva je urejeno v Zakonu o visokem šolstvu (ZViS) in v 66. členu pravi sledeče:

66. člen (pravice in dolžnosti študentov)
Študenti imajo pravico do vpisa in izobraževanja pod enakimi, z zakonom, statutom in študijskim programom določenimi pogoji. Pri tem:
- se ob rednem napredovanju izobražujejo in dokončajo študij pod pogoji, ki so veljali ob vpisu,
- lahko enkrat v času študija ponavljajo letnik ali spremenijo študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu,
/.../

Zakon se uporablja za celotno Slovenijo in za vse visokošolske zavode. Kar pomeni, da veljajo enaka pravila tako za Univerzo v Ljubljani kot za Univerzo v Mariboru oziroma Univerzo na Primorskem. Evidenco vseh vpisov vodi Ministrstvo za šolstvo, zato tam točno vedo, ali si svoj bonus že izkoristil na Univerzi v Ljubljani.

Zamenjava visokošolskega središča ti torej ne bo omogočila dodatnih ugodnosti v smislu možnosti rednega študija ali bonus leta.

Če te še kaj zanima, smo ti vedno na voljo.

Lep pozdrav,

Nika

Pozdravljena,

prepis je menjava študijskega programa, v okviru katerega se študent iz enega študijskega programa prepiše v 1. letnik drugega študijskega programa. Ta pravica izhaja iz 66. člena Zakona o visokem šolstvu (ZVis):

Študenti imajo pravico do vpisa in izobraževanja pod enakimi, z zakonom, statutom in študijskim programom določenimi pogoji. Pri tem:
- se ob rednem napredovanju izobražujejo in dokončajo študij pod pogoji, ki so veljali ob vpisu,
- lahko enkrat v času študija ponavljajo letnik ali spremenijo študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu,
- se lahko izobražujejo po več študijskih programih (vzporedno izobraževanje), po interdisciplinarnih ali po individualnih študijskih programih, ki jih izvaja eden ali več visokošolskih zavodov,
- lahko napredujejo in dokončajo študij v krajšem času, kot je predvideno s študijskim programom.

Vsak študent ima torej pravico, da se enkrat tekom študija na posamezni stopnji prepiše na drug študijski program ali ponavlja letnik. Glede na to, da letos obiskuješ 1. letnik, sklepam da nobene izmed teh dveh možnosti še nisi izkoristila, zato se boš lahko v naslednjem letu prepisala na drug študijski program (ali ponavljala letnik - odvisno od tvoje odločitve).

Prepis poteka v treh prijavnih rokih. Prvi je potekal v februarju,drugi bo potekal v avgustu, tretji pa v oktobru. Prijavo za prepis tako lahko oddaš v kateremkoli izmed teh rokov, vendar pa moraš vedeti, da bo oddaja prijave možna le za tiste študijske programe, ki bodo po dveh končanih dveh prijavnih rokih še imeli prosta mesta. Podatki o prostih mestih bodo objavljeni 30. septembra na spletnem portalu eVŠ.

V kolikor pa se boš raje odločila za ponavljanje letnika, moraš najprej vedeti, da za ponavljanje potrebuješ določeno število kreditnih točk. Če teh ne dosežeš, se ne boš mogla ponovno vpisati v isti letnik, ampak boš morala pavzirati (ostala boš brez statusa študenta in brez pripadajočih pravic, opravljanje študijskih obveznosti pa bo zate plačljivo). 

Vpis v ponovni letnik poteka na sami fakulteti. Ponavadi fakultete same povabijo na vpis v isti letnik tiste študente, ki izpolnjujejo pogoje za to (ne izpolnjujejo pa pogojev za v višji letnik). Še bolje pa je, da se kar v referatu pozanimaš, kdaj približno lahko pričakuješ vpis.

Na tem mestu te moram opozoriti še na eno stvar. Zavedati se moraš, da v kolikor boš izkoristila eno izmed zgoraj predstavljenih možnosti (prepis ali ponavljanje), ne boš mogla tekom študija na prvi stopnji izkoristiti druge možnost. Povedano drugače, če se boš naslednje leto prepisala na drugo fakulteto, tekom nadaljnjega študija na prvi stopnji ne boš upravičena do ponovnega prepisa ali ponavljanja letnika. Enako velja če se boš naslednje leto odločila ponavljati letnik. Prav tako ti zaradi izkoriščenega bonusa na prvi stopnji ne bo pripadala pravica do dodatnega leta.

Zato ti predlagam, da resnično dobro premisliš, katera možnost bo zate najboljša. Verjamem, da boš uspela sprejeti ugodno rešitev.

Če boš imela še kakšna vprašanja, smo ti na voljo.

Lep pozdrav,

Karin

Pozdravljena,

število dovoljenih pavziranj je neomejeno, kar pomeni, da lahko pavziraš več let zapored in se nato, ko boš izpolnila pogoje za napredovanje, normalno redno vpišeš v višji letnik.

Pri pavziranju moraš biti pozorna le na eno stvar. V kolikor namreč prekineš študij za več kot dve leti, moraš za nadaljevanje študija na pristojno komisijo poslati posebno prošnjo. Komisija bo nato presodila, ali se je mora v tem času študijski program kaj spremenil in ali moraš zato opraviti določene dodatne obveznosti pred nadaljevanjem študija. To ureja Statut Univerze v Ljubljani:

156. člen Statuta UL
Če študent prekine študij za manj kot dve leti, ga lahko nadaljuje in dokonča po istem študijskem programu, ki je veljal ob vpisu.

157. člen Statuta UL
Če sta minili več kot dve leti, odkar je študent prekinil študij, mora za nadaljevanje študija vložiti prošnjo na komisijo za študijske zadeve članice ali drug organ, določen s pravili članice.
Če se je v času prekinitve študija spremenil študijski program, določi organ iz prejšnjega odstavka študentu diferencialne izpite ali druge dodatne obveznosti kot pogoj za nadaljevanje študija.
Če je zaradi napredka stroke v času daljše prekinitve študija postalo znanje, ki se je zahtevalo na posameznem izpitu pred prekinitvijo študija, neustrezno, lahko organ iz prejšnjega odstavka članice poleg določitve diferencialnih obveznosti odloči, da mora študent ponovno opraviti posamezne izpite ali druge obveznosti, ki jih je pred prekinitvijo študija že opravil.

Zaenkrat je to z moje strani vse. Če boš imela še kakšna vprašanja, smo ti na voljo.

Lep pozdrav,

Karin

Pozdravljena Brina,

najprej da razjasniva razliko med visokošolskim in višješolskim študijem. Nisi sicer navedla bolj natančno, katero fakulteto obiskuješ ampak predvidevam, da obiskuješ univerzitetni program na Biotehniški fakulteti. Univerzitetni ter visokošolski študijski programi so urejeni v Zakonu o visokem šolstvu (ZVis). Vse omejitve, ki veljajo po tem zakonu (študentski bonusi, redni in izredni vpisi, pravice in dolžnosti študentov in drugo), zadevajo tako univerzitetne, kot tudi visokošolske študijske programe.

Na drugi strani imamo višješolsko izobraževanje, ki je urejeno v Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju.

Kot si navedla, v prihodnjem študijskem letu ne moreš več ponavljati letnika, ker si svoj bonus porabila, ko si izkoristila pravico do prepisa. Ta bonus se nanaša na visokošolske in univerzitetne študijske programe, saj ga ureja 66. člen ZVis. Druga pomembna informacija za tebe je, da oseba ne more biti hkrati vpisana na 2 visokošolska študija (z izjemo vzporednega študija), kar ponovno vsebuje tudi univerzitetne študijske programe. Tudi če boš na živilstvu in prehrani pavzirala, si v njihovi evidenci vpisana, kar ti tudi omogoča, da lahko na fakulteti sploh opravljaš izpite. Zato se na drugi visokošolski študij, brez da bi se iz trenutnega izpisala, ne moreš vpisati. 

Iz vsega zgoraj navedenega torej odpade, da bi se za status lahko vpisala na visokošolski (ali drug univerzitetni) študijski program. 

Zdaj pa greva na možnosti, ki ti preostanejo:

a) vpis na višjo šolo

Na višjo šolo se lahko vpišeš redno (bolje, ker ne rabiš plačati seveda) ali pa izredno (cene se razlikujejo od šole do šole, so pa podobne visokošolskim izrednim študijskim programom). 41. člen Zakona o višjem strokovnem izobraževanju pravi, da se na višjo šolo redno ne more vpisati nekdo, ki je že 3 leta sli več koristil status študenta na visokošolskem študijskem programu. Kot razumem iz tvoje situacije, si status na visokošolskem (univerzitetnem pri tebi) študijskem programu koristila zgolj 2 leti. Če najdeš redno prosto mesto v drugem prijavnem roku (poteka od 29.8. do 2.9.2016), se lahko vpišeš redno.

Na višjo šolo se lahko vpišeš (redno in izredno) preko portala Višješolske priajvne službe.

b) vpis na izobraževanje odraslih

Izobraževanje odraslih ureja Zakon o izobraževanju odraslih, kjer lahko najdeš tudi pravice, ki ti pripadajo, če imaš status izobraževalca odraslih. Vsekakor lahko delaš preko študentskega statusa, če še nisi dopolnila 26 let starosti.

Za vpis na izobraževanje odraslih, moraš najti izobraževalno ustanovo, ki takšno izobraževanje ponuja. Na posameznih spletnih straneh teh šol, imaš tudi prijavnico, prijavni rok ter ceno izobraževanja odraslih. Tako se lahko sama odločiš, kam bi se želela vpisati.

c) vpis na poklicni tečaj

Lahko se vpišeš tudi v srednjo šolo v poklicni tečaj za opravljanje poklicne mature in pridobiš neke vrste status izrednega dijaka. Ponovno boš s tem statusom lahko delala. Vpis na tečaj je plačljiv. Predlagam ti, da malo pregledaš po spletu, kam bi se lahko vpisala in kakšne so cene ter roki za vpis.

To bi bilo z moje strani zaenkrat vse. V primeru dodatnih vprašanj smo ti na voljo.

Lep pozdrav

Alja

Vpiši svoje podatke in vprašanje, ki te zanima. Bodi pozoren na pravilen zapis email naslova, saj te v primeru napačnega zapisa ne bomo mogli kontaktirati.

Hvala za tvoje vprašanje! V kratkem vas bo kontaktiral naš sodelavec.

Če ne najdeš svojega vprašanja oz. ti le ta ne zadostuje, klikni na "Ne najdem vprašanja" vpiši email naslov, na katerem te lahko kontaktiramo in nam pošlji vprašanje. Svetovalec ti bo poskušal pomagati.