Povzetek predavanja: Kako naj znižam svojo dohodninsko obveznost?

Študenti, ki poleg svojega študija tudi redno opravljate delo preko študentske napotnice, ste se gotovo že soočili s »problemom« plačila dohodnine. V tokratnem povzetku predavanja Kako naj znižam svojo dohodninsko obveznost? vam bosta predstavljeni dve možnosti, s pomočjo katerih lahko znižate svojo dohodninsko obveznost. Še pred tem pa bo na kratko predstavljeno področje dohodnine in pa postopek izračuna slednje.              

Področje dohodnine primarno urejata Zakon o dohodnini (ZDoh-2) in pa Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2). V pomoč pri izračunu dohodnine so tudi vsakoletne dohodninske lestvice, ki jih objavi FURS (dohodninska lestvica za leto 2017).

Dohodninaje davek od dohodkov fizičnih oseb, pri čemer je zavezanecza plačilo dohodnine vsaka fizična oseba, ne glede na starost.

Z dohodnino so obdavčeni dohodki fizične osebe, ki so bili pridobljeni oziroma doseženi v davčnem letu, ki je enako koledarskemu letu (torej vsi dohodki prejeti od 1. 1. do vključno 31. 12.). Za dohodek se šteje vsako izplačilo oziroma prejem dohodka, ne glede na obliko, v kateri je izplačan oziroma prejet. Šteje se, da je dohodek prejet, ko je izplačan fizični osebi ali je kako drugače dan na razpolago fizični osebi (če ste plačilo za opravljeno delo v mesecu decembru 2017 prejeli januarja 2018, se vam predmetno plačilo ne bo vštevalo v izračun dohodnine v letu 2017, temveč v leto 2018).

ZDoh-2 v 18. členu določa, kateri dohodki so obdavčljivi, pri čemer je za študente predvsem pomembno, da se med obdavčljive dohodke štejejo tudi vsi zaslužki, ki jih študent prejme pri opravljanju dela preko študentske napotnice.

Način izračuna dohodnine

Svojo dohodninsko obveznost je mogoče izračunati v skladu z naslednjimi koraki:

 • seštejemo vse bruto obdavčljive dohodke, ki smo jih prejeli v enem koledarskem letu,
 • odštejemo prispevke, ki smo jih plačali (v primeru opravljanja dela preko študentske napotnice znašajo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 15,50 % bruto plačila),
 • odštejemo normirane stroške (v primeru opravljanja dela preko študentske napotnice normirani stroški avtomatsko znašajo 10 % bruto plačila) in
 • odštejemo olajšave, ki nam pripadajo (glej spodaj).

Dobljeni znesek predstavlja našo neto davčno osnovno. Ko slednjo množimo s stopnjo obdavčitve, dobimo svojo dohodninsko obveznost.

Višine vseh olajšav ter stopnja obdavčitve so razvidni iz že omenjenih dohodninskih lestvic.

Olajšave

Davčni zavezanci (rezidenti) lahko letno davčno osnovo za odmero dohodnine znižajo z davčnimi olajšavami največ do višine pozitivne davčne osnove. Poznamo naslednje olajšave:

 • Splošna olajšava – se prizna vsakemu zavezancu, ki vloži napoved, pod pogojem, da drugi zavezanec za njega ne uveljavlja posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana.
 • Osebna olajšava – se prizna invalidom in rezidentu, prejemniku pokojnine iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
 • Posebna osebna olajšava – »Študentska olajšava« v višini 75 % splošne olajšave (2.477,03 EUR za leto 2017), se dijakom in študentom za dohodke, prejete prek pooblaščenega študentskega servisa, prizna do dopolnjenega 26. leta starosti in tudi starejšim od 26 let, če se vpišejo na študij do 26. leta starosti, in sicer za dodiplomski študij za največ šest let od dneva vpisa in za podiplomski študij za največ štiri leta od dneva vpisa. Omenjena olajšava se prizna vsakemu študentu ne glede na prejete letne dohodke.
 • Posebna olajšava – rezidentom, ki vzdržujejo družinske člane, se prizna zmanjšanje letne davčne osnove
 • Plačilo dohodnine
 • Dohodnino na letni ravni ugotovi davčni organ z odločbo (davčnemu zavezancu razen v redkih primerih ni potrebno samostojno napovedovati svoje dohodninske obveznosti). V praksi FURS vsako leto v maju in juniju razpošlje t.i. informativne izračune dohodnine. Davčni zavezanci so dolžni prejeti izračun pregledati in ugotoviti pravilnost podatkov. V kolikor zavezanec ugotovi, da so podatki v izračunu napačni, lahko v 15 dneh od dne vročitve (šteje se, da je informativni izračun dohodnine vročen osebi 15. dan od dneva odpreme) vloži ugovor zoper informativni izračun dohodnine. FURS o prejetem ugovoru odloči z odločbo o odmeri dohodnine. V kolikor pa so podatki v informativnem izračunu dohodnine pravilni, slednji avtomatsko postane zavezujoča odločba o odmeri dohodnine.
 • Dohodki, od katerih je bila med letom plačana akontacija dohodnine, se vštevajo v letno davčno osnovo, pri čemer se med letom plačane akontacije dohodnine odštejejo od odmerjene dohodnine na letni ravni. Tako je z odločbo določena obveznost plačila razlike med vsoto plačane akontacije in odmerjeno letno dohodninsko obveznostjo. Če odmerjen znesek dohodnine ni enak vsoti medletno plačane akontacije:
 • je zavezanec dolžan opraviti t.i. doplačilodohodnine
 • oz. se z akontacijo preveč plačana dohodnina vrne.
 • Znižanje plačila dohodnine
 • Študenti, ki so s svojimi zaslužki presegli znesek t.i. študentske olajšave, lahko svojo dohodninsko obveznost zmanjšajo na dva načina:
 • Uveljavljanje stroškov v zvezi z delom

Študent, ki je opravljal delo preko študentske napotnice in so mu v tej zvezi nastali določeni stroški, lahko slednje uveljavlja v postopku izračuna dohodnine in si tako zmanjša svojo davčno osnovo (višino zaslužkov). V praksi lahko študenti v zvezi z opravljanjem dela preko študentske napotnice uveljavljajo zgolj stroške prevoza na in z dela. Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja določa, da se povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, do višine stroškov javnega prevoza od običajnemu prebivališču najbližjega postajališča do mesta opravljanja dela, če je mesto opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od delojemalčevega običajnega prebivališča. Če delojemalec iz utemeljenih razlogov ne more uporabljati javnega prevoza, se v davčno osnovo ne všteva povračilo stroškov prevoza do višine 0,18EURza vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela.

Študent, ki želi svojo dohodninsko obveznost zmanjšati z uveljavljanjem nastalih stroškov, mora FURS-u najkasneje do 5. februarja 2018 na posebnem obrazcu posredovati zahtevek za priznanje nastalih stroškov in hkrati predložiti ustrezna dokazila. V praksi se kot ustrezno dokazilo šteje pisna navedba dni, na katere je študent opravljal delo, ki ga potrdi delodajalec. Če študent uveljavlja stroške javnega prevoza, mora predložiti kopije računov nakupa vozovnic. Študent lahko nastale stroške uveljavlja tudi naknadno v ugovoru zoper pretei informativni izračun dohodnine.

 • Vzdrževan in nevzdrževan družinski član

Kot je navedeno že v opisu posameznih olajšav, se splošna olajšava prizna vsakemu zavezancu, ki vloži napoved, pod pogojem, da drugi zavezanec za njega ne uveljavlja posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana. Ker starši svoje otroke praviloma uveljavljajo kot vzdrževane družinske člane, študentom v tem primeru splošna olajšava ne pripade.

Zgoraj navedeno pa je mogoče spremeniti tako, da starši svojega otroka vsaj del leta ne uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana (možna je kakršnakoli kombinacija po posameznih mesecih). V tem primeru študentu pripada sorazmerni del splošne olajšave.

Primer: starši študenta 8 mesecev uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana in 4 mesece ne. Študentu tako pripada 4/12 (sorazmerni del) splošne olajšave.

Študent si lahko z prilagajanjem mesecev, ko je zaveden kot nevzdrževan družinski član zmanjša svojo davčno osnovo in posledično tudi znesek doplačila dohodnine. Ob tem je potrebno opozoriti, da starši s tem, ko svojega otroka ne uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana, izgubijo sorazmerni del posebne olajšave. Slednje lahko posledično vodi v višje doplačilo dohodnine staršev.

Razporeditev mesecev, ko starši svojega otroka uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana, je mogoče spremeniti že z oddajo napovedi na posebnem obrazcu, ki je na FURS potrebno vložiti najkasneje do 5. februarja 2017. Naknadno je mogoče razporeditev spremeniti v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine, pri čemer velja, da morata ugovor vložiti tako starš, ki otroka uveljavlja kot vzdrževanega družinskega člana, kot tudi otrok sam.

V kolikor imate še kakršnokoli vprašanje v zvezi z dohodnino, se lahko na pravne svetovalce Zavoda Študentska svetovalnica kadarkoli obrnete preko elektronske pošte, telefona ali pa se v naših prostorih oglasite osebno.

Pripravil:

Lenart Kmetič, pravni svetovalec Zavoda Študentska svetovalnica