Povzetek predavanja: Študentske družine

Prejšnji mesec smo v Zavodu Študentska svetovalnica organizirali predavanje na temo študentskih družin, na katerem smo predstavili vse pravice, ki pripadajo staršem študentom na področju študija, bivanja, prehrane, dotaknili pa smo se tudi socialnih prejemkov, do katerih so upravičeni. Slednje vam  predstavljamo v nadaljevanju.

Pravice, ki izhajajo iz starševstva podrobneje ureja Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) in Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS).

STARŠEVSKI DODATEK

Starševski dodatek je denarna pomoč staršem, kadar po rojstvu otroka niso upravičeni do starševskega nadomestila torej, če v času rojstva otroka niso zavarovani za starševsko varstvo (to pomeni, da niso zaposleni). Starševski dodatek znaša 252,04€mesečno. Do prejemka je upravičen en izmed staršev, in sicer največ 365 dni od rojstva otroka, pravico pa je potrebno uveljavljati 30 dni pred predvidenim rojstvom otroka, najpozneje pa 30 dni po rojstvu otroka. Če se uveljavlja po tem roku, se pravica prizna od prvega naslednjega meseca po vložitvi vloge. V času prejemanja starševska dodatka, je njegov prejemnik tudi zdravstveno zavarovan in mudržava plačuje prispevke.

Tisti od staršev, ki prejema dodatek, je avtomatsko tudi zavarovan za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zato se mu prizna tudi pokojninska doba. Starševski dodatek lahko v celoti koristi mati otroka, lahko pa se starša dogovorita, da ga koristita oba (vsak določeno obdobje). Pri tem velja, da prvih 77 dni po rojstvu otroka ne more koristiti starševskega dodatka oče, ampak ta pripada zgolj materi. V primeru da študent dela preko študentskega servisa ter hkrati prejema starševski dodatek, je dobro, da na svoj študentski servis odnese potrdilo o prijavi v zavarovanje. Študentski servis mu tako ne bo odbil 15,5% od zaslužka za namen pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Ureditev te zadeve je enostavna. Na eni izmed izpostav Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je potrebno zaprositi za obrazec oz. potrdilo 007 ( gre za prostovoljno vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.) in ga odnesti na študentski servis, ki nato od zaslužkov ne bo več odvajal 15,5 % prispevkov za namene pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

STARŠEVSKO NADOMESTILO je prejemek, ki je vezan na starševski dopust - obe pravici pa posamezniku pripadata, če je zavarovan za starševsko varstvo. Do tega dodatka je starš upravičen, če je bilzaposlen in prijavljen v socialna zavarovanja. Njegova višina je vezana na plačno osnovo.

POMOČ OB ROJSTVU OTROKA

Pomoč ob rojstvu otrokaje enkratni denarni prejemek, namenjen nakupu opreme za novorojenca, v višini 280€. Pravico uveljavlja ali mati ali oče z Vlogo za uveljavljanje pravice do pomoči ob rojstvu otroka na Centru za socialno delo (o njej bodo odločali po rojstvu otroka).

OTROŠKI DODATEK

Otroški dodatek je dopolnilni denarni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka. Pravico do otroškega dodatka ima eden od staršev, prizna pa se za obdobje enega leta. Za podaljšanje pravice je potrebno vsako leto vložiti novo vlogo, prejema se lahko do dopolnjenega 18 leta otroka(73. in 75. člen ZSDP-1). Pravica do otroškega dodatka se uveljavlja v 30 dneh po rojstvu otroka in se prizna z mesecem otrokovega rojstva. Če se uveljavlja po tem roku, se prizna s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi zahtevka. Pravica do otroškega dodatka ti torej pripada, če izpolnjuješ pogoj glede materialnega cenzusa (dohodek na družinskega člana je manjši od materialnega cenzusa). Pri ugotavljanju materialnega položaja se uporabi enak postopek kot v primeru državne štipendije.

dohodkovni razred
povprečni mesečni dohodek na osebo
(v EUR)
znesek otroškega dodatka za otroka do konca osnovne šole ali do 18 leta (v evrih)
znesek otroškega dodatka za otroka v srednji šoli, vendar najdlje do 18. leta (v evrih)
1. otrok
2. otrok
3. in naslednji otrok
1. otrok
2. otrok
3. in naslednji otrok
1
do 185,43
114,31
125,73
137,18
114,31
125,73
137,18
2
nad 185,44 do 309,05
97,73
108,04
118,28
97,73
108,04
118,28
3
nad 309,06 do 370,86
74,48
83,25
91,98
74,48
83,25
91,98
4
od 370,87 do 432,67
58,75
67,03
75,47
58,75
67,03
75,47
5
od 432,68 do 545,98
48,04
56,06
64,03
48,04
56,06
64,03
6a
od 545,99 do 576,90
30,44
38,10
45,71
30,44
38,10
45,71
6b
od 576,91 do 659,30
30,44
38,10
45,71
43,44
51,10
71,17
7
od 659,31 do 844,73
22,83
30,44
38,10
28,83
36,44
49,65
8
od 844,74 do 1.019,86
19,88
27,50
35,11
22,88
30,50
39,89


OBČINSKA POMOČ OB ROJSTVU OTROKA

Na tem mestu velja omeniti tudi to, da nekatere občine tudi same zagotavljajo tudi dodatno pomoč ob rojstvu otroka, vendar pa so zneski te pomoči od občine do občine različni,  zato svetujemo, da se na občini stalnega prebivališča pozanimate ali in kakšen dodatek ob rojstvu nudi vaša občina.

DRŽAVNA ŠTIPENDIJA

Za študente, ki so poročeni ali živijo v zunajzakonski skupnosti ali postanejo starši  ter skrbijo za otroka, se pri ugotavljanju materialnega položaja upošteva zakonec oziroma oseba, s katero vlagatelj živi v zunajzakonski skupnosti. Na tem mestu je potrebno dodati, da se domneva, da med dvema osebama, ki nista sklenili zakonske zveze, obstaja zunajzakonska skupnost ne glede na čas trajanja, če se jima je rodil skupni otrok ali sta ga posvojila in ne gre za enostarševsko družino in ni razlogov, zaradi katerih bi bila zakonska zveza neveljavna.

Za pridobitev pravice do državne štipendije lahko zaprosiš z enotno Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev kadarkoli med letom na krajevno pristojnem Centru za socialno delo.


Študent, ki prejema državno ali Zoisovo štipendijo in hkrati prejema starševski dodatek, lahko štipendijo prejema dalj časa. Če mu je na podlagi starševstva dovoljen ponovni vpis v isti letnik, potem lahko štipendijo prejema 2-krat za isti letnik.

6) DENARNA SOCIALNA POMOČ

Denarna socialna pomoč je namenjenazadovoljevanju minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje. Določena je z Zakonom o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre). Uveljavite jo lahko, če dohodek na osebo ne dosega meje dohodkov, ki je zakonsko predpisana, in so hkrati izpolnjeni tudi drugi z zakonom določeni pogoji.  Od 1. 6. 2018 osnovni znesek minimalnega dohodka znaša 385,05 evra, od 1. 1. 2019 pa bo znašal 331,26 evra.Zaradi uskladitve osnovni znesek minimalnega dohodka od 1. 8. 2018 do 31. 12. 2018znaša 392,75 EUR. Znesek tako predstavlja minimalni cenzus za pridobitev denarne socialne pomoči, kot tudi minimalni znesek pomoči.  Denarna socialna pomočse izplačuje enkrat mesečno, prvič pa se dodeli za največ tri mesece. Po izteku te dobe je treba zanjo ponovno zaprositi, če se okoliščine niso spremenile. Ponovno se lahko dodeli za največ šest mesecev. Višina denarne socialne pomoči je odvisna od višine dohodkov, števila družinskih članov, premoženja, prihrankov…

V primeru da se znajdete v materialni ogroženosti zaradi izrednih stroškov, povezanih s preživetjem, na nastanek katerih ne morete vplivati, lahko zaprosite za izredno denarno socialno pomoč.

Če se vam je pri prebiranju prispevka porodilo še kakšno vprašanje, se lahko vedno obrnete na nas po telefonu, pridete osebno v Svetovalnico ali nam pišete preko elektronske pošte na info@svetovalnica.com.

                                    

Povzetek pripravila:

Gala Andrić Rebolj, pravna svetovalka v Zavodu Študentska svetovalnica