Razpis za pravna svetovalca Zavoda Študentska svetovalnica

Predmet razpisa

Zavod Študentska svetovalnica išče dva nova  (2) pravna svetovalca. Išče se kandidat, ki bi bil pripravljen delo opravljati najmanj naslednji dve leti.

Predstavitev dejavnosti Zavoda Študentska svetovalnica

Zavod Študentska svetovalnica je zavod Študentske organizacije Univerze v Ljubljani s sedežem na Kersnikovi 4 v Ljubljani, ki se ukvarja s svetovanjem, informiranjem in nudenjem različnih oblik pomoči študentom Univerze v Ljubljani na področju študijske, bivanjske, štipendijske, delovne, socialne in zdravstvene problematike ter skrbi za informiranje študentov o pravnih sredstvih in pravicah študentov.

PRAVNO SVETOVANJE

Pravni del Študentske svetovalnice se ukvarja s pravnimi vidiki problematike študentskega življenja, kot so študijska problematika (vpis, prepis, vzporedni študij, študij diplomantov, ponovni vpis, izjemni vpis…), štipendije, dohodnina, zaposlitev in delo prek študentskega servisa, drugi dohodki študentov, bivanjska problematika (najemna razmerja, študentski domovi) in ostala pravna vprašanja, ki se tičejo študentov in njihovega življenja v času študija.

Svetovanje poteka na štirih nivojih in sicer osebno, preko telefona in elektronske pošte, študenti pa lahko svoja vprašanja posredujejo tudi preko foruma svetovalnice.

Za mesto pravnega svetovalca se lahko prijavi:

1. Kdor je vpisan v tretji ali četrti letnik pravne fakultete

2. Kdor je pripravljen pomagati drugim študentom

3. Kdor je pripravljen opravljati naloge in se izobraževati na širšem področju študentskega

svetovanja in pravnih razmerij, povezanih s študijem

4. Kdor ima splošno znanje dela z računalniki in pisarniškimi programi

Zaželene lastnosti pravnega svetovalca:

- pripravljenost za delo pri raznih projektih;

- samoiniciativnost pri delu.

Izbrana kandidata bosta pred začetkom opravljanja dela opravila poskusno delo (uvajanje).

Popolna prijava na razpis mora vsebovati:

1. Osebne podatke (ime, priimek, stalni in začasni naslov, elektronski naslov in telefonsko številko)

2. Skenirano potrdilo o vpisu

3. Kratek curriculum vitae (ena do dve standardni tipkani A4 strani), ki mora vsebovati:

a. opis preteklih delovnih izkušenj

b. podatke o študijskih uspehih v preteklih letih

c. podatke o študijskih in obštudijskih dejavnostih

d. motivacijsko pismo (zakaj vas delo pri nas zanima, kaj nam lahko ponudite kot bodoči svetovalec, pričakovanja v zvezi z delom v Študentski svetovalnici).

4. Soglasje za obdelavo osebnih podatkov

Izbirni postopek

Prijavo z vsemi prilogami pošljite v elektronski obliki na suzana@svetovalnica.com z zadevo: »Prijava za svetovalca v Zavodu Študentska svetovalnica«.

Rok za oddajo prijave je ponedeljek, 3. september 2018.

Kandidati bodo o poteku postopka obveščeni po elektronski pošti.

Nepopolne ali nepravočasno prejete prijave v postopku ne bodo upoštevane.

Na razgovor bodo povabljeni izbrani kandidati. Na podlagi opravljenih razgovorov bosta izbrana dva (2) kandidata. Neizbrani kandidati bodo o neizbiri obveščeni po elektronski pošti v roku osmih (8) dni po zaključenem postopku izbire.

Suzana Todorović, direktorica

Zavoda Študentska svetovalnicaSOGLASJE POSAMEZNIKA ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

IME IN PRIIMEK:

Spodaj podpisani(-a) izjavljam, da sem seznanjen(-a) in soglašam, da Zavod Študentska svetovalnica, Kersnikova ulica 4, 1000 Ljubljana, zbira in obdeluje moje osebne in druge podatke, ki sem jih posredoval(-a), in sicer za namene prijave na razpis za pravnega svetovalca (M/Ž), vse do zaključka razpisnega postopka, ko bodo podatki izbrisani.

Seznanjen(-a) sem s pravico, da lahko od upravljalca zahtevam dostop do osebnih podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave.

KRAJ IN DATUM:

LASTNOROČNI PODPIS: