Javni razpis

Javni razpis

Na podlagi 27. člena Akta o ustanovitvi Zavoda Študentska svetovalnica objavljam 

JAVNI RAZPIS ZA PODAJO PREDLOGOV ZA IMENOVANJE DVEH (2) PREDSTAVNIKOV UPORABNIKOV (ZAINTERESIRANA JAVNOST) V SVET ZAVODA ŠTUDENTSKA SVETOVALNICA

Akt o ustanovitvi Zavoda Študentska svetovalnica v svojem 7. členu določa, da dva (2) od petih (5) članov sveta zavoda predstavljata uporabnike (zainteresirano javnost). 

Mandat članov sveta zavoda traja štiri (4) leta z možnostjo ponovnega imenovanja. Svet zavoda v skladu z 9. členom Akta o ustanovitvi opravlja naslednje pristojnosti: 

- sprejema statut zavoda s soglasjem ustanovitelja;

- sprejema druge splošne akte zavoda, razen če niso v pristojnosti drugih organov;

- sprejema programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihove izvrševanje;

- na predlog direktorja zavoda sprejema finančni načrt in zaključni račun zavoda;

- na predlog direktorja imenuje člane strokovnega sveta;

- daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih;

- s soglasjem ustanovitelja odloča o spremembah in dopolnitvah dejavnosti zavoda;

- s soglasjem ustanovitelja odloča o povezovanju z drugimi pravnimi osebami;

- s soglasjem ustanovitelja imenuje in razrešuje direktorja;

- v skladu s statutom imenuje vodje posameznih služb zavoda;

- opravlja druge z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma statutom ali pravili zavoda določene zadeve.

Skladno z drugim odstavkom 27. člena Akta o ustanovitvi imenuje dva predstavnika uporabnikov (zainteresirana javnost) strokovni svet zavoda, na podlagi izvedenega javnega razpisa.

Pozivam predstavnike zainteresirane javnosti, da podate predlog za imenovanje člana sveta zavoda, najkasneje do 8. septembra 2023 na elektronski naslov klemen@svetovalnica.com. Predlog mora vsebovati: 1. podatke o predlaganemu kandidatu (ime, priimek, rojstni podatki, stalni naslov, elektronski naslov ter kratek opis njegovega dosedanjega dela na področju, ki ga pokriva Študentska svetovalnica); 2. soglasje kandidata za imenovanje v svet zavoda. Za morebitna vprašanja sem vam na voljo na zgoraj omenjenem elektronskem naslovu. 

Klemen Peran,
Direktor Študentske svetovalnice