Objava prostega delovnega mesta direktorja/direktorice

Objava prostega delovnega mesta direktorja/direktorice

Zavod za svetovalne dejavnosti Študentske organizacije Univerze v Ljubljani v skladu z določbami ZDR-1, akta o ustanovitvi in statuta, objavlja prosto delovno mesto:

DIREKTORJA/DIREKTORICE

Študentske svetovalnice Študentske organizacije Univerze v Ljubljani, Zavod za svetovalne dejavnosti

(SKRAJŠANO: ZAVOD ŠTUDENTSKA SVETOVALNICA)

Kandidat ali kandidatka (v nadaljevanju: kandidat), ki se bo prijavil na objavljen razpis mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 1. ima stalno bivališče v Republiki Sloveniji;
 2. ima končano izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu, ki ustreza najmanj specializaciji po višješolskih programih ali visokošolskemu strokovnemu programu ali 1. bolonjski stopnji ali višjo;
 3. ima najmanj dve leti delovnih izkušenj iz področij, ki so vsebinsko povezana s področji delovanja zavoda;
 4. ima izkazane organizacijske in vodstvene sposobnosti;
 5. aktivno obvlada slovenski jezik in vsaj en tuj jezik;
 6. ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja in zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica;
 7. s svojimi preteklim delom pri svetovalni dejavnosti izkazuje organizacijske, komunikacijske in vodstvene sposobnosti, pri čemer imajo prednost kandidati z neposrednimi delovnimi izkušnjami pri delu z uporabniki storitev zavoda;
 8. aktivno obvlada delo z računalnikom.

Sestavni del prijave na razpis je tudi vizija razvoja in delovanja zavoda v prihodnosti.

 

Direktor ima naslednje pristojnosti in odgovornosti:

 1. zastopa in predstavlja zavod;
 2. je poslovodni organ zavoda, tj. organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda;
 3. je strokovni vodja zavoda, tj. vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda;
 4. skrbi in odgovarja za zakonitost dela zavoda;
 5. ustanavlja in ukinja službe zavoda ter imenuje in razrešuje njihove vodje;
 6. predlaga svetu zavoda ustanovitev in ukinitev organizacijskih enot zavoda ter imenuje in razrešuje vodje organizacijskih enot;
 7. v skladu s statutom sprejema splošne akte zavoda;
 8. sprejema posamične akte zavoda;
 9. in opravlja druge naloge, določene s statutom.

Prijava kandidata mora vsebovati:

 1. življenjepis;
 2. uradno potrdilo o nekaznovanosti;
 3. izjavo, da zoper njega ne teče kazenski postopek;
 4. vizijo razvoja in delovanja zavoda;
 5. izjavo, s katero se zavezuje naloge direktorja zavoda opravljati tako, da noben uporabnik ali skupina uporabnikov ne bo prikrajšana za storitve zavoda, niti ne bo uporabniku ali skupini uporabnikov pri opravljanju storitve naklonjena posebna ugodnost, zgolj zaradi razlikovanja v narodnosti, rasi, spolu, jeziku, veri, političnem ali drugem prepričanju, gmotnem stanju,rojstvu, izobrazbi, družbenem položaju, invalidnosti ali drugi osebni okoliščini; 
 6. dokazilo o izpolnjevanju pogojev glede znanja tujih jezikov in zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.

Izbrani kandidat bo imenovan za mandat 4 let z možnostjo ponovne izbire.

Kandidat lahko prijavo v pisni obliki pošlje na naslov: Zavod Študentska svetovalnica, Kersnikova 4, 1000 Ljubljana, do vključno 13.2.2021 v zaprti kuverti z oznako ˝Ne odpiraj – razpis za direktorja˝ v roku 15 dni od dneva objave tega razpisa. O izbiri bodo kandidati obveščeni najkasneje v roku 15 dni po končanem postopku.  

Nepopolne in nepravočasne prijave kandidatov ne bodo uvrščene v izbirni postopek.

Glede vprašanj v zvezi z objavo prostega delovnega mesta se lahko kandidati obrnejo na: andrej.klasinc@sou-lj.si.

 

ZAVOD ŠTUDENTSKA SVETOVALNICA

Ljubljana, 29.1.2021«