PRAVILNIK NAGRADNE IGRE NA INSTAGRAM PROFILU ZAVODA ŠTUDENTSKA SVETOVALNICA

PRAVILNIK NAGRADNE IGRE NA INSTAGRAM PROFILU ZAVODA ŠTUDENTSKA SVETOVALNICA

   

PRAVILNIK ZA NAGRADNO IGRO NA INSTAGRAM PROFILU ZAVODA ŠTUDENTSKA SVETOVALNICA

Objavljamo splošne pogoje in način sodelovanja v nagradni igri, ki jo pripravljamo na Instagram profilu Zavoda Študentska svetovalnica (@studentska.svetovalnica) v sklopu informiranja študentov o Zavodu in njegovih storitvah. 

 

 1. Splošne določbe 

Organizator nagradne igre »Študentska Obdarovalnica« (v nadaljevanju nagradna igra) je Zavod Študentska Svetovalnica, Vojkova cesta 63, 1000 Ljubljana, spletni naslov https://www.svetovalnica.com (v nadaljevanju organizator). 

Nagradna igra poteka od dne 23. 12. 2022 do dne 30. 12. 2022 do 12:00 ure. Nagradna igra poteka na družbenem omrežju Instagram, pri čemer objava ni sponzorirana, izvedena ali kakorkoli povezana s Facebookom ali Instagramom. Družba Meta Platforms Inc. 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025 United States, njene podružnice oziroma hčerinska podjetja (»družba Facebook Inc., Instagram Inc.«) niso pokrovitelj nagradne igre, niti niso na kakršenkoli način povezana z družbo Meta Platforms Inc.

Namen nagradne igre je promocija Zavoda Študentska svetovalnica in s tem (brezplačnih) storitev, ki jih slednja nudi študentom. Pojem »udeležencev« v vseh sklonih in številih v okviru teh Pogojev pomeni uporabnika Instagrama, ki izpolnjuje pogoje sodelovanja, ki so zapisani pod točko 2 tega dokumenta (»Pogoji za sodelovanje v nagradni igri«) in pogoje za način sodelovanja, ki so zapisano pod točko 3 tega dokumenta (»Način sodelovanja«).

 

 1. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vse uporabnice in uporabniki omrežja Instagram, ki kumulativno izpolnjujejo naslednje pogoje: 

 • so sledilci profila Zavoda Študentska svetovalnica (@studentska.svetovalnica),
 • so delili objavo nagradne igre ter v komentarju objave označili vsaj dve osebi in 
 • sprejemajo te pogoje sodelovanja v nagradni igri ter pravila omrežja Instagram.

Zaposleni in zaposleni kot študentje organizatorja igre ne smejo sodelovati v nagradni igri. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre. Šteje se, da je s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec seznanjen in se strinja s pravilnikom nagradne igre. V kolikor bi se ob podelitvi nagrade izkazalo, da je nagrajenec oseba, ki po tem pravilniku ne sme sodelovati v nagradni igri, se nagrada taki osebi ne podeli temveč se žrebanje ponovi tolikokrat, dokler ni izžrebana oseba, ki ima pravico sodelovanja v nagradni igri.

 

 1. Način sodelovanja

Uporabnik Instagrama, ki želi sodelovati v nagradni igri, mora organizatorju dovoliti dostop do svojih Instagram osebnih podatkov (ime, priimek, e-naslov, poštni naslov, spol) ter v poteku nagradne igre storiti naslednje: 

 • deliti objavo nagradne igre s profila @studentska.svetovalnica na svoji Instagram zgodbi in pri tem označiti profil Zavoda Študentska svetovalnica (@studentska.svetovalnica),
 • slediti profilu Zavoda Študentska svetovalnica (@studentska.svetovalnica), 
 • v komentar označiti vsaj dve osebi (če želijo v žrebu sodelovati tudi označene osebe, morajo prav tako izpolnjevati navedene pogoje).

 

 1. Nagrada

10 izžrebancev bo prejelo pripravljen paket promocijskega materiala. Paket bo vseboval beležnico, kemični svinčnik, odpirač, vžigalnik in obesek za ključe.

V žreb bo vključeno uporabniško ime sodelujočega zgolj enkrat. 

Nagradna igra deluje po principu naključja - naključni zmagovalec po izboru programa Comment picker. Pogoji za izbor so navedeni zgoraj. Po zaključku nagradne igre bo organizator do 30. 12. 2022 po 12.00 uri pripravil končni seznam vseh udeležencev, ki so izpolnili pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Žrebanje bo potekalo dne 30. 12. 2022 na sedežu organizatorja s pomočjo programa: https://commentpicker.com/randomname-picker.php. Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

 

 1. Nagrade in prevzem nagrade

5. Nagrade in prevzem nagrade Organizator bo podelil nagrado. Nagrajenec bo o nagradi obveščen z objavo njegovega uporabniškega imena v Instagram zgodbi (»story-u«) profila @studentska.svetovalnica in v komentarju pod objavo o nagradni igri. Nagrado bodo lahko nagrajenci v času uradnih ur prevzeli na sedežu organizatorja. Nagrajenec bo moral organizatorju v roku 5 dni od objave posredovati osebne podatke (ime in priimek) v zasebnem sporočilu na Instagram profilu Zavoda Študentska Svetovalnica (@studentska.svetovalnica). Če nagrajenec osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bo posredoval, se smatra, da nagrade ne želi prejeti in s tem izgubi pravico do nagrade. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti do nagrajenca. V organizatorjevi presoji je, da se odloči, ali bo tako nagrado podelil komu drugemu ali ne. Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če: 

 • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade, 
 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil), 
 • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči vnaprej strinjajo in soglašajo, da v primeru, da postanejo nagrajenci, organizator objavi ime njihovega Instagram profila, s katerim so sodelovali v nagradni igri, njihovo ime in priimek na spletnem mestu https://www.svetovalnica.com. Izžrebanec lahko odkloni prevzem nagrade. Če izžrebanec sprejem nagrade odkloni, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebancev prost vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen. Nagrad ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini. Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo.


 1. Odgovornosti organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za: 

 • nedelovanje Instagram strani in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje, - nedelovanje Instagram strani, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
 • kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju, 
 • kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

 

 1. Plačilo dohodnine

Vrednost nagrade ne predstavlja doseženega dohodka (davčne osnove) v skladu z Zakonom o dohodnini, zato organizator nagradne igre ni dolžan plačati akontacije dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25 %. Vsi ostali stroški in dajatve, povezani z uporabo (npr. plačilo dohodnine nad akontacijo) so breme nagrajenca.

 

 1. Varovanje osebnih podatkov 

Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri izrecno dovoljuje, da organizator od omrežja Instagram pridobi in nadalje obdeluje njegove osebne podatke, ki jih je navedel v svojem Instagram profilu, ime in priimek, e-naslov, ipd.). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov nagrajencev v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 67/07). S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoli organizatorju hranjenje posredovanih osebnih podatkov do zaključka nagradne igre z namenom objave seznama nagrajencev. Organizator se zavezuje, da drugih podatkov nagrajencev ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali če je to dolžan v skladu z veljavnimi predpisi. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči v nagradni igri lahko v času trajanja nagradne igre prekliče sodelovanje v nagradni igri, s čimer bodo njegovi osebni podatki izbrisani iz baze osebnih podatkov. Za prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora podati zahtevek na elektronski naslov: info@svetovalnica.com

 

 1. Končne določbe 

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Instagram strani: www.instagram.com/studentska.svetovalnica/. Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na elektronski naslov: info@svetovalnica.com. V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. 

 

Ljubljana, 15. 12. 2022                                                                      Zavod Študentska svetovalnica