Uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane za odmero dohodnine za leto 2020 - do 5. februarja 2021

Si v letu 2020 delal/a preko študentskega serivsa? Boš moral/a plačati dohodnino? Kako izračunati dohodnino in kaj je potrebno oddati do 5. februarja?

Uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane za odmero dohodnine za leto 2020 - do 5. februarja 2021

Nekaterim študentom in dijakom je tudi v letu 2020, kljub negotovi situaciji, uspelo preko opravljanja študentskega dela zaslužiti nekaj sredstev za preživljanje.  S prisluženim denarjem in novimi izkušnjami pa na žalost pridejo tudi bolj neprijetne »odrasle« obveznosti, kot je plačilo dohodnine.

Kaj je dohodnina?

Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb. Področje dohodnine urejata dva zakona: Zakon o dohodnini (ZDoh-2) in Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2). Za pravilen izračun dohodnine in uveljavljenje različnih olajšav in stroškov pa je ključnega pomena tudi lestvica za odmero dohodnine, ki jo vsako leto pripravi Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) in razni obrazci za uveljavljanje pravic, ki so prav tako dostopni na FURS-u.

Obdavčljive dohodke v 18. členu ureja ZDoh-2. Obdavčljivi dohodki so predvsem dohodek iz zaposlitve (tudi delo preko študentske napotnice, avtorskih in podjemnih pogodb ter družinska pokojnina) in drugi dohodki, ki jih navaja 18. člen ZDoh-2. V skladu z ZDoh-2 niso obdavčeni naslednji dohodki: dediščine, volila, darila, dobitki od iger na srečo, izplačila iz zavarovanja, sredstva ali dobički, ki jih pridobi fizična oseba na podlagi prenosov sredstev med svojim podjetjem in svojim gospodinjstvom in ugodnost, ki jo prejme fizična oseba pri nakupu blaga in storitev.

Poznamo pa še tretjo kategorijo prihodkov, ki so oproščeni plačila dohodnine. Določeni so od 20. do 34. člena ZDoh-2. Ti dohodki so med drugim: štipendije, preživnine, odškodnine…

Kaj so dohodninske olajšave in katere lahko uveljavljam?

Olajšave so zneski, ki jih določi država in so namenjeni znižanju dohodninske osnove in posledično znižanju dohodnine. Poznamo splošno olajšavo, ki jo lahko uveljavlja vsak zavezanec, pod pogojem, da za njega kdo drug ne uveljavlja olajšave za vzdrževanega družinskega člana, osebno olajšavo, ki jo uveljavljajo invalidi, posebno osebno olajšavo(študentsko) namenjeno študentom in dijakom, za dohodke od dela preko študentske napotnice ter posebne olajšave za vzdrževane družinske člane. Višine olajšav so določene v dohodninski lestvici.

Za študente je ključnega pomena POSEBNA OSEBNA OLAJŠAVA, ki jo imenujemo tudi študentska olajšava in je namenjena zgolj dohodkom, ki jih študent dobi od dela preko študentske napotnice. Za leto 2020 znaša višina študentske olajšave 3500 in pripada vsem študentom. 
 

Pri izračunu dohodninske obveznosti pa je za študente pomembna tudi SPLOŠNA OLAJŠAVA, katere višina znaša    3.500,00 + (18.700,38 - 1,40427 x skupni dohodek) v primeru dohodkov do 13.316,83€  in 3.500€ za dohodke nad 13.316,83€. Vendar pozor! Če vas starši uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana, vi ne morete uveljavljati splošne olajšave in obratno. Lahko pa si olajšavo poljubno razdelite po mesecih. Npr starši vas uveljavljajo 4 mesece kot vzdrževanega člana, vi pa koristite splošno olajšavo za preostalih 8 mesecev. Vzdrževan družinski član je študent lahko maksimalno do 26. leta starosti. Z naslednjim mesecem, ko dopolni 26 let pa ga starši več ne morejo uveljavljati. 

V maju in juniju FURS vsem davčnim zavezancem na dom pošlje informativni izračun dohodnine. Če glede informativnega izračuna ne vložite ugovora, postane ta informativni izračun vaša dohodninska odločba in je potrebno znesek, ki je napisan v odločbi, poravnati. Če je izračun napačen, lahko posameznik vloži ugovor in FURS bo izdal novo odločbo o odmeri dohodnine, ko bo v postopku odločil. V informativnem izračunu dohodnine je razvidno tudi, katere olajšave in stroške je FURS pri izračunu upošteval.

Če želite, da Finančna uprava RS že pri informativnem izračunu upošteva posebno olajšavo za vzdrževanega družinskega člana mora izpolniti to vlogo in jo do 5. februarja tekočega leta (za preteklo davčno leto) posredovati Finančni upravi

V kolikor zavezanec med letom (pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja, pokojnine ali drugega dohodka) ni uveljavljal posebne olajšave za vzdrževane družinske člane ali pa sedaj želi način uveljavljanja spremeniti, lahko vloži vlogo. S tem si bo zagotovil (seveda le, če bo vlogo oddal pravočasno), da bo davčni organ že pri sestavi informativnega izračuna upošteval pravilne podatke o vzdrževanih družinskih članih in mu zaradi tega razloga ne bo potrebno vložiti ugovora zoper informativni izračun.

Kako izračunati dohodninsko obveznost?

Za izračun dohodninske obveznosti moramo najprej ugotoviti, koliko znaša seštevek bruto obdavčljivih dohodkov, ki smo jih zaslužili v preteklem davčnem letu (od 1.1. do 31.12.). Pri tem nam je v pomoč ZDoh-2, ki določa kateri dohodki so obdavčljivi in kater ne. Več o tem lahko preberete na začetku članka. Ko smo vse obdavčljive dohodke sešteli, dobimo bruto davčno osnovo.

Drugi korak izračuna dohodnine je, da od bruto davčne osnove odštejemo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki znašajo 15,5% bruto davčne osnove. V drugem koraku odštejemo tudi 10% normiranih stroškov, ki nam jih za delo preko študentske napotnice država avtomatično prizna. Na tej točki lahko odštejemo tudi dejanske stroške, če smo jih uveljavljali.

V tretjem koraku odštejemo še olajšave, ki jih bomo za preteklo dohodninsko obdobje uveljavljali. Za dohodke od študentskega dela nam pripada 3.500€ posebne osebne (študentske) olajšave. Na tej točki odštejemo tudi (del) splošne olajšave, ki jo bomo uveljavljali. Dobljen znesek je naša neto dohodninska osnova.

V zadnjem koraku na neto dohodninsko osnovo obračunamo davek v skladu z lestvico, ki je objavljena na FURS-u. Za neto dohodninsko osnovo do 8.500,00€ 16%, za neto dohodninsko osnovo od 8.500€ do 25.000€ 26% itd, kakor je določeno v dohodninski lestvici. 

Znesek ki smo ga dobili je dohodnina, ki jo bomo morali za preteklo leto plačati. Ker je v zadnjem času praksa nekaterih posredovalnic študentskega dela, da odvajajo akontacijo dohodnine od vseh nakazil, je potrebno od zneska dohodnine odšteti znesek že odvedene dohodnine (akontacije). Če je številka, ki smo jo dobili negativna to pomeni, da bomo dobili vrnjeno dohodnino. 

Primer izračuna:

Študent, ki je vzdrževan družinski član 12 mesecev je z delom preko študentske napotnice zaslužil 42€/bruto. Koliko dohodnine bo za leto 2020 plačal?

Bruto dohodek – 15,5% (pokojninsko in invalidsko zavarovanje) – 10% (normirani stroški)

4.600€ - 713€ - 460€ = 3.427€

Od dobljenega zneska odštejemo študentsko olajšavo, ki za dohodke preko študentske napotnice pripada vsem študentom v višini 3500€.

3.427€ - 3500€ (študentska olajšava) = -73€ = neto dohodninska osnova

Če znaša neto dohodninska osnova 0 ali je celo negativna, od nje ne moremo odmeriti dohodnine. To pomeni, da naš študent ne bo plačal nič dohodnine. Iz tega izračuna izhaja tudi, da če ste v letu 2020 preko študentske napotnice zaslužili cca. 4.600€ ali manj, za ta znesek ne boste plačali dohodnine, saj je v celoti pokrit s študentsko olajšavo. Tako ste lahko vseh 12 mesecev vzdrževan družinski član. 

V kolikor je  neto dohodninska osnova pozitivna, jo lahko zmanšate tudi z splošno olajšavo ali njenim delom oz. z dejanskimi stroški. 

Kako lahko dodatno znižam svojo dohodninsko obveznost?

Prva od možnosti je uveljavljanje stroškov v zvezi z delom. Študenti lahko poleg normiranih stroškov, ki znašajo 10% bruto zaslužka in se upoštevajo avtomatično, uveljavljajo tudi dejanske stroške. Študentje lahko kot stroške v zvezi z delom uveljavljajo le stroške prevoza na delo. Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja določa, da se povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, do višine stroškov javnega prevoza od običajnemu prebivališču najbližjega postajališča do mesta opravljanja dela, če je mesto opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od delojemalčevega običajnega prebivališča. Če delojemalec iz utemeljenih razlogov ne more uporabljati javnega prevoza, se v davčno osnovo ne všteva povračilo stroškov prevoza do višine 0,18 EUR za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela.

Stroške v zvezi s prihodom na in iz dela lahko uveljavljamo s pomočjo obrazca, ki ga najdete na spletni strani FURS. Obrazec predvideva tudi dokazilo o opravljanju dela. V praksi je dovolj, da obrazcu predložite evidenco dela, ki jo podpiše in ožigosa vaš delodajalec. Če želite, da vam bodo dejanske stroške upoštevali že ob informativnem izračunu dohodnine, je potrebno obrazec FURS-u posredovati do 5.2., sicer pa boste to lahko uveljavljali še v ugovoru na informativni izračun dohodnine. 

Druga možnost za znižanje dohodninske obveznosti pa je, da uveljavljamo del splošne olajšave. Če se odločite, da boste uveljavljali del splošne olajšave, to pomeni, da vas starši ne bodo mogli vseh 12 mesecev uveljavljati za vzdrževanega družinskega člana. Lahko pa si splošno olajšavo/olajšavo za vzdrževane družinske člane z vašimi starši razdelite poljubno po mesecih. Če študent uveljavlja 7 mesecev splošne olajšave, lahko njegov starš študenta kot vzdrževanega družinskega člana uveljavlja 5 mesecev. Kako boste uveljavljali splošno olajšavo lahko FURS-u preko posebnega obrazca sporočite do 5.2. in bodo to že upoštevali pri informativnem izračunu. Druga možnost pa je, da to naredite v ugovoru na informativni izračun dohodnine. Takrat morata vsebinsko usklajen ugovor vložiti študent in starš. 

Naj še enkrat opozorimo, da se bo zaradi uveljavljanja splošne olajšave povečal znesek dohodnine vaših staršev, saj vas ne bodo mogli uveljavljati kot vzdrževanega družinskega člana.  Zato je dobro, da preračunate dohodninsko obveznost vas in staršev in preračunate najbolj optimalno razmerje uveljavljanja osebne olajšave in olajšave za vzdrževanega družinskega člana.

Če imate v zvezi z dohodninskim izračunom kakršno koli vprašanje, vam bomo na Zavodu študentska svetovalnica z veseljem odgovorili in pomagali. Kontaktirate nas lahko preko e-pošte info@svetovalnica.net 

 

Pripravila: Gala Andrić Rebolj, vodja pravnega svetovanja Zavoda Študentska svetovalnica