Zoisova štipednija in izjemni dosežki v šolskem letu 2019/2020

Si v šolskem oz. študijskem letu 2019/2020 dosegel izjemni dosežek, vendar ti je bila vloga za Zoisovo štipendijo zavrnjena?

Zoisova štipednija in izjemni dosežki v šolskem letu 2019/2020

Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1) v 24. členu opredeljuje izjemni dosežek kot enega izmed pogojev za pridobitev Zoisove štipendije. 2. odstavek tega člena določa, da lahko kandidat za pridobitev ali nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije ob prehodu med ravnmi izobraževanja uveljavlja izjemni dosežek iz zadnjih dveh šolskih ali študijskih let (v nadaljevanju: šolsko leto) iz predhodne ravni izobraževanja, v vseh ostalih primerih pa izjemni dosežek, ki ga je dosegel v času izobraževanja na ravni izobraževanja, za katero uveljavlja Zoisovo štipendijo, pri čemer se posamezni dosežek lahko uveljavlja le enkrat.

V določbo 2. odstavka 24. člena ZŠtip-1 pa posega letos sprejeti Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) ali t.i. 3. »protikoronski« zakon. ZIUOOPE v  57. členu določa, da se ne glede na 2. odstavek 24. člena ZŠtip-1, za kandidata, ki vlaga vlogo za dodelitev Zoisove štipendije ob prehodu med ravnmi izobraževanja, upošteva izjemne dosežke, ki jih je dosegel v šolskih letih 2017/2018 in 2018/2019.

57. člen (uveljavljanje izjemnih dosežkov)

(1) Ne glede na drugi odstavek 24. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C, 8/16, 61/17 – ZUPŠ in 31/18; v nadaljnjem besedilu: ZŠtip-1), vlagatelj vloge za dodelitev Zoisove štipendije ob prehodu med ravnmi izobraževanja:

-        v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021uveljavlja izjemni dosežek, ki ga je dosegel v šolskem oziroma študijskem letu 2017/2018 in v šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019,

-        /…/

V skladu z navedbami Vlade Republike Slovenije v Predlogu zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID[1] naj bi se s to določbo zasledovalo zagotavljanje enakih možnosti pri uveljavljanju pravice do Zoisove štipendije. Vendar pa smo zasledili, da Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (v nadaljevanju: “Sklad”) določbo 57. člena ZIUOOPE razlaga tako, da je dopustno upoštevati le izjemne dosežke dosežene v šolskih letih 2017/2018 in 2018/2019, ne pa izjemnih dosežkov iz šolskega leta 2019/2020. 

V Zavodu Študentska svetovalnica se pridružujemo stališču kolegov iz Pravne prve pomoči, da se s takšno razlago tiste dijake in študente, ki so se kljub razglašeni pandemiji uspeli udeležiti kakšnega tekmovanja in tako doseči izjemni dosežek, spravlja v neenak položaj. Torej se ne zasleduje namena določbe (t.j. odprava neenakosti), temveč takšna razlaga  neenakost še povečuje. Prav tako menimo, da je s to razlago kršena ustavna prepoved povratne veljavnosti pravnih aktov in nenazadnje načelo pravne predvidljivosti.

Dijake in študente, ki jim je bila zavrnjena vloga za dodelitev Zoisove štipendije zaradi neupoštevanja izjemnega dosežka iz šolskega leta 2019/2020 zato pozivamo, da nam pišejo na info@svetovalnica.com, oziroma se obrnejo na kolege iz Pravne prve pomoči na pravna.prvapomoc@gmail.com. Pomagali vam bomo pri pripravi pritožbe zoper odločbo Sklada in svetovali o morebitnih nadaljnjih pravnih možnostih.

Pišite nam, z veseljem bomo priskočili na pomoč.

Julija Damjanovič za Zavod Študentska svetovalnica

[1] Besedilo Predloga zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19, 21.05.2020, Vlada Republike Slovenije. Dostopno na: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=C1257A70003EE6A1C125856F00448DD9&db=kon_zak&mandat=VIII&tip=doc