Povzetek delavnice: Postopek ugovora zoper informativni izračun dohodnine

Študenti, ki ste v preteklem koledarskem letu 2016, prejeli katerokoli vrsto dohodka od katerega se skladno z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2) plača dohodnina, ste prejeli informativni izračun dohodnine. Preprosto to pomeni, da je država informativno izračunala, koliko mora posamezen študent plačati davka od njegovega dohodka v preteklem letu.

Dolžnost vsakega davčnega zavezanca, ki je prejel informativni izračun dohodnine je, da pregleda ali so podatki v informativnem izračunu pravilni in popolni (četrti odstavek 267. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2)). Če ste ugotovili, da je informativni izračun nepravilen ali nepopoln, morate v 15 dneh od vročitve informativnega izračuna vložiti ugovor zoper informativni izračun dohodnine. Ker se šteje, da je informativni izračun dohodnine vročen osebi 15. dan od dneva odpreme, imate vsi zavezanci, ki ste prejeli informativni izračun v drugem svežnju tj. z dnevom odpreme 31. 5. 2017 čas, da do 30. 6. 2017 vložite ugovor zoper informativni izračun dohodnine. Obrazec  in podrobna navodila FURS glede ugovora najdete na tej povezavi.

Če slučajno informativnega izračuna ne boste prejeli do 15. junija 2017 in ste v preteklem koledarskem letu 2016 dosegli dohodke, ki se vštevajo v dohodnino, morate sami vložiti napoved za odmero dohodnine najkasneje do 31. julija 2017 (šesti odstavek 267. člena ZDavP-2).

Torej, ko prejmete informativni izračun najprej preverite ali so vsi podatki (višina dohodka, višina stroškov, davčne olajšave ipd.) v izračunu točni in pravilni ter ali je sam izračun višine dohodnine pravilen. V primeru, da so podatki pravilni in se z informativnim izračunom strinjate, vam ni potrebno storiti ničesar. Po preteku 15 dnevnega roka za ugovor, bo veljal informativni izračun dohodnine za odločbo o odmeri dohodnine na podlagi katere plačate dohodnino oziroma dobite povrnjeno dohodnino (kdor jo je med letom plačal preveč). Če ugovora ne vložite pa hkrati velja, da ste se s tem odpovedali tudi pritožbi.

Če se z informativnim izračunom ne strinjate, pa morate v roku za ugovor  tj. do 30. 6. 2017 vložiti popravljeni informativni izračun dohodnine na posebnem obrazcuV ugovoru popravite napačne podatke tako, da na obrazcu ugovora obkrožite številko pred ugovornim razlogom in v prazna polja v ustrezni rubriki vpišete pravilne podatke. Ugovorni razlogi so naslednji:

Spremembe in dopolnitve podatkov o dohodkih

Spremembe in dopolnitve podatkov o dohodkih prejetih iz tujine

Spremembe ali dopolnitve podatkov o vzdrževanih družinskih članih

Uveljavljanje davčnih olajšav

Napačen izračun dohodnine

Drugo.

Kjer je pri informativnem izračunu naveden napačen podatek, le tega popravite tako, da pri posameznem ugovornem razlogu v ustrezno prazno polje (dohodek, prispevki, stroški, olajšave…) vpišete pravilen podatek oz. če ustreznega podatka v informativnem izračunu sploh ni, pravilen podatek napišete pod ustrezno oznako v ugovoru. Primer, če v informativnem izračunu dohodnine znaša višina vašega dohodka 1.200 EUR, v resnici pa ste zaslužili 1.100 EUR, vpišete v ugovoru pod rubriko dohodek, pravilno višino vašega dohodka, npr. 1.100 EUR. Če so bili pri vašem dohodku upoštevani npr. normirani stroški v višini 250 EUR, uveljavljate pa še dejanske stroške prevoza v višini 300 EUR, to storite tako, da oba zneska stroškov seštejete in v ugovoru v tabeli pod rubriko stroški vpišete skupni znesek 550 EUR stroškov (več o tem še v nadaljevanju).

Naj vas še spomnim, da se študentom in dijakom skladno s tretjim odstavkom 113. člena ZDoh-2 prizna posebna osebna olajšava tj. študentska olajšava v višini 2.477,03 EUR. Prav tako se vsem rezidentom, pod pogojem, da ga drug rezident ne uveljavlja kot vzdrževanega družinskega člana (kot vzdrževani družinski člani ste lahko uveljavljeni poljubno število mesecev v letu-za več informacij se lahko obrnete na nas) prizna skladno s 111. členom ZDoh-2 splošna davčna olajšava. Višina splošne olajšave je odvisna od vašega dohodka skladno z dohodninsko lestvico.

Kako lahko študenti še dodatno zmanjšate svojo davčno osnovo in plačate manj dohodnine? Na podlagi četrtega odstavka 41. člena ZDoh-2 , lahko študenti uveljavljajte tudi dejanske stroške prevoza in nočitve v zvezi z opravljanjem dela ali storitev. Višina stroškov se prizna pod pogoji in do višine, ki jih določa Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uredba). Skladno s 3. členom Uredbe uveljavljate dejanske stroške prevoza na delo in z dela tako, da v ugovoru poleg 10% normiranim stroškom, ki so vam že avtomatično priznani, prištejete še stroške, ki so vam dejansko nastali s prevozom na delo in z dela in vsoto vseh stroškov pri posameznem dohodku (npr. študentsko delo) vpišete v prazno polje v ugovoru pod oznako stroški.

Zraven ugovora morate kot dokaz stroškov predložiti še potrdilo o vaši prisotnosti na delovnem mestu po posameznih dnevih za katere uveljavljate dejanske stroške prevoza. Tabelo vam mora potrdi delodajalec z žigom oziroma podpisom. Zraven zavedite tudi vaše običajno prebivališče (od koder ste se največkrat vozili na delo) in mesto opravljanja dela. Skladno s 3. členom Uredbe imate načeloma pravico do povračila stroškov, ki bi vam nastali z javnim prometom. Če je vaše običajno prebivališče oddaljeno več kot 1 kilometer od javnega postajališča ali iz utemeljenih razlogov za prevoz na delo niste mogli uporabljati javnega prometa (slabe logistične povezave javnega prometa) in ste uporabljali lastno prevozno sredstvo, se vam za vsak polni kilometer prizna 0,18 EUR stroška. Zraven potrdila morate priložiti še vozovnico za javni promet (po praksi FURS je običajno dovolj vsaj ena vozovnica) oziroma račun za gorivo, če ga imate ter pisno izjavo, da ste uporabljali svoje lastno prevozno sredstvo za prevoz na delo. Vsa potrdila skupaj priložite ugovoru.

Če imate še kakšno vprašanje v zvezi z ugovorom ali dohodnino, se lahko vedno obrnete na nas po telefonu, pridete osebno v Svetovalnico ali nam pišete preko elektronske pošte na info@svetovalnica.com .

Pripravil
Matija Dušak